Logo strony BP w Ostrołęce
niedziela, 28 sierpień 2016
 
Serwis prasowy 2/2007
Rozwój języka dziecka
Napisał Edyta Dobek   

ROZWÓJ JĘZYKA DZIECKA.

Zestawienie bibliograficzne za lata 2005-2012

Książki


 1. Dzieci krajów europejskich / Izabela Brańska-Oleksy. - Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska , 2007. - 48 s. : il. kolor. ; 29 cm
 2. Dziecięce sposoby tworzenia nazw / Amelia Dziurda-Multan ; Katolicki Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Pedagogiki Specjalnej. - Lublin : Wydawnictwo KUL , 2008. - 222, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm
 3. Dziecko i dorosły w rozmowie : doświadczanie komunikacji : odniesienia edukacyjne / Eugenia Rostańska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego , 2010. - 283, [1] s. ; 24 cm
 4. Dziecko w środowisku dwujęzycznym i jego komunikacja międzykulturowa / Katarzyna Kainacher. - Kraków : Collegium Columbinum , cop. 2007. - 357, [1], XXI s. : il. ; 21 cm
 5. Gdzie jest Filip? : kontakty społeczne / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo ; [il. Roman Gądek]. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne , 2009. - 95 s. : il. kolor. ; 20 cm
 6. I kto to papla : nietypowy słownik języka dziecięcego /Damian Strączek. -  Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009. - 171, [5] s. : il. kolor. ; 22 cm
 7. Kompetencje leksykalne uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Anna Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , 2006. - 373, [1] s. : il. ; 25 cm
 8. Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty ; [współpr. w oprac. red. tomu Iwona Artowicz] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Instytut Języka Polskiego. Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa , 2005. - 350 s. : il. ; 24 cm
 9. Moje dziecko uczy się języka obcego : najczęściej zadawane pytania / Joanna Rokita-Jaśkow. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego , 2010. - 91, [2] s. : il. ; 23 cm
 10. Mowa i język w perspektywie dydaktycznej, logopedycznej i rozwojowej / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Instytut Polonistyki Stosowanej. Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. - Warszawa : nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego , 2008. - 242 s. : il. ; 24 cm
 11. Mowa i myślenie dziecka /Jean Piaget ; [przetł. Janina Kołudzka]. -  Wyd. 3 zm., 3 dodr. / przedm. Maria Kielar-Turska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 227, [1] s. : 1 portr., il. ; 21 cm
 12. Nabywanie kategorii przypadka : wiek wczesnoszkolny / Jolanta Machowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej , 2006. - 194, [2] s. : il. ; 25 cm
 13. Pisanie - żywy język dziecka / Małgorzata Żytko. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006. - 240 s. : il. ; 21 cm
 14. Podstawy komunikatywności języka przepowiadania chrześcijańskiego w nauczaniu religii i w katechezie pozaszkolnej : z badań nad językiem religijnym / Jerzy Rydzewski. - Białystok : Wydawnictwo "Buk" , 2008. - 213, [1] s. : il. ; 21 cm
 15. Psychologia języka dziecka / red. Barbara Bokus, Grace W. Shugar ; przekł. Ewa Haman [et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.- 462 s. : il. ; 24 cm
 16. Rozwój aktywności twórczej dzieci w sferze języka / Laskowska Joanna. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2007. - 119 s. ; 24 cm
 17. Rozwój sprawności syntetyzowania wyrazów z fonemów w grupie dzieci 6 – letnich : studium językoznawcze / Małgorzata Rocławska-Daniluk. - Gdańsk : Przedsiębiorstwo Glottispol , 2007. - 188 s. : il. ; 26 cm
 18. SLI - Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego / Laurence B. Leonard ; przekł. Mikołaj Hernik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 2006. - 440 s. : il. ; 25 cm
 19. Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym  / Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej , 2005. - 319, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm
 20. Twórczość językowa dziecka w teorii i praktyce edukacyjnej / Renata Stawinoga - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2007. - 241 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm
 21. Wyrazy dźwiękonaśladowcze w ekspresji i komunikacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym / Wanda - Łata. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego , 2008. - 91, [3] s. ; 21 cm
 22. Znaczenia historyczne w edukacji początkowej : narracyjne konstruowanie historii rodzinnych / Joanna Maria Garbula. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , cop. - 2010. - 349, [1] s. : il. ; 24 cm

Artykuły z czasopism


 1. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Z badań nad kompetencją i świadomością  językową dzieci i młodzieży : (sprawozdanie) / Ewa Wolańska. // Poradnik Językowy. - 2007, z. 8, s. 93-99
 2. Analiza lingwistyczna wypowiedzi dziecka z rozległą dyslalią / Anna Sołtys-Chmielowicz. // Logopedia. - T. 2005, T. 34, s. 257-271
 3. Bilingwizm a zaburzenia mowy : wyniki wstępnych badań pilotażowych w przedszkolach / Małgorzata Rocławska-Daniluk.// Logopedia. - 2005, T. 34, s. 77-83
 4. Chętnie komunikuję się z rówieśnikami i z dorosłymi : wspomaganie rozwoju mowy / Beata Bielska.//  Bliżej Przedszkola . - 2011, nr 10, s. 28-33
 5. Co każdy rodzic powinien wiedzieć o dwujęzycznym wychowaniu / Robertus de Louw. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 4/5, s. 25-27
 6. Co rodzice wiedzą o zasobie słownictwa swoich dzieci? : kwestionariuszowe badanie rozwoju słownika dzieci 2-6-letnich / Ewa Haman, Krzysztof Fronczyk, Iwona Girtler. // Psychologia Rozwojowa. – 2009, T. 14, nr 2,  s. 57-71
 7. Defaworyzacja dziecka w środowisku szkolnym jako wynik niskiego poziomu jego kompetencji komunikacyjnych / Kinga Kuszak. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 12, s. 9-14
 8. Dlaczego dziecko się jąka? - wspomaganie płynności mowy małego dziecka / Dorota Kamińska.// Bliżej Przedszkola . - 2007, nr 11, s. 29, 31
 9. Dogoterapia a aktywizacja języka dziecka z deficytami rozwojowymi : prezentacja dogoterapeutycznego programu polisensorycznej stymulacji porozumiewania się / Marzena Machoś-Nikodem. -  Rewalidacja . - 2006, nr 2, s. 68-82
 10. Doświadczenia językowe a aktywność własna dziecka / Magdalena Grochowalska. // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – 2005, T. 58, s. 55-64
 11. Eksplikacje semantyczne nazw emocji w wypowiedziach sześcioletnich dzieci / Urszula Jęczeń. // Logopedia. - 2005, T. 34, s. 47-64
 12. Europejskie portfolio językowe dla przedszkolaków jako instrument kontroli i oceny oraz stymulacji rozwoju językowego dziecka / Małgorzata Pamuła.//  Języki Obce w Szkole . - 2005, nr 6, s. 52-55
 13. Fenomeny obserwowane podczas nabywania drugiego języka a realizacja kształcenia językowego w przedszkolu / Magdalena Kania.//  Języki Obce w Szkole . - 2009, nr 1, s. 14-18
 14. Fleksja imienna / Marceli Olma. Rozwój niektórych kategorii fleksyjnych rzeczownika i czasownika u dziecka w wieku do 5 lat. Cz. 1 // Poradnik Językowy. - 2007, z. 8, s. 80-92
 15. Grupy spółgłoskowe w języku mówionym dzieci przedszkolnych / Stanisław Milewski. // Logopedia. – 2005, T. 34, s. 11-36
 16. Jak mówią nasze przedszkolaki? / Edyta Bąk-Buczak.//  Bliżej Przedszkola . - 2009, nr 6, s. 50
 17. Jak powinien postąpić bohater bajki Ezopa? : przyczynek do narracyjnej psychologii moralności / Barbara Bokus, Katarzyna Cieślik. // Kolokwia Psychologiczne. – 2006, T. 15, s. 173-185 Materiały z sesji "Język - poznanie - relacje społeczne", Warszawa
 18. Jak diagnozować inteligencję językową dziecka? : realizacja Projektu Spectrum w przedszkolu / Joanna Juszczak-Guca.//  Bliżej Przedszkola . - 2006, nr 10, s. 47-49
 19. Jak stymulować mowę u dziecka? / Beata Tomczyk.//  Bliżej Przedszkola . - 2006, nr 4, s. 16-17
 20. Jak stymulować rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym / Eliza Adamczyk-Sykut.//  Bliżej Przedszkola . - 2006, nr 7/8 (magazyn specjalny z. 1), s. 14-15
 21. Językowa twórczość dziecka a nauka czytania / Hanna Krauze-Sikorska. // Polonistyka. – 2007, nr 9, s. 34-37
 22. Językowy obraz świata dziecka / Grzegorz Leszczyński. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 10, s. 1-7
 23. Językowy obraz świata w twórczych tekstach dzieci - obrazowanie jesieni / Bernadeta Niesporek-Szamburska. // Świat i Słowo. - 2007, nr 1, s. 153-168
 24. Kompetencja językowa dzieci: próba syntezy / Justyna Wojciechowska. // Prace Psychologiczno-Pedagogiczne. – 2007,  T. 1, s. 251-255
 25. Kompetencja komunikacyjna dzieci / Joanna Juszczak-Guca.//  Bliżej Przedszkola . - 2009, nr 10, s. 68-69
 26. Mali autorzy : rozwijanie mowy przez tworzenie opowiadań / Anna Pawłowska-Niedbała.//  Wychowanie w Przedszkolu . - 2008, nr 7, s. 45-46
 27. Metaforyczne użycie przypadków w języku uczniów w młodszym wieku szkolnym :      (metafory gramatyczne) / Jolanta Machowska. //  Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. – 2006, [Nr] 1, s. 303-322
 28. Mowa dziecka jako przedmiot badań / Józef Porayski-Pomsta.// Poradnik Językowy. - 2007, z. 8, s. 3-29
 29. Narastanie słownictwa w języku dziecka / Helena Borowiec. // Logopedia. – 2007, T. 36, s. 11-27
 30. Nazywanie emocji w sytuacjach komunikacyjnych / Maria Kielar-Turska.// Kolokwia Psychologiczne. - T. 15 (2006), s. 125-137 Materiały z sesji "Język - poznanie - relacje społeczne", Warszawa
 31. Nominacja jako wyraz kreatywności językowej słyszących dzieci i niesłyszącej młodzieży / Amelia Dziurda-Multan. //Logopedia. - 2005, T. 34, s. 127-139
 32. Niektóre problemy współczesnych badań nad słownikiem i słownictwem dzieci / Józef Porayski-Pomsta. // Poradnik Językowy. - 2010, z. 1, s. 64-70
 33. O kompetencji językowej przedszkolaków / Grażyna Rura.//  Wychowanie w Przedszkolu . - 2009, nr 1, s. 14-17
 34. O metaforze synestezyjnej w tekstach dzieci / Bernadeta Niesporek-Szamburska. // Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. – 2005,  T. 18, s. 119-126
 35. O stymulowaniu rozwoju językowego w zabawie / Elżbieta Szymankiewicz.//  Bliżej Przedszkola . - 2007, nr 10, s. 34-35, 37
 36. Pełnienie ról rodzinnych w zabawie tematycznej dzieci w wieku przedszkolnym / Danuta Grzesiak-Witek. // Społeczeństwo i Rodzina. – 2006, nr 4, s. 103-111
 37. Po co język w szkole? : namysł nad ... językiem, czyli opinie dzieci na temat funkcji języka w szkole / Marika Lewandowska. // Forum Dydaktyczne. – 2008, Nr  3/ 4,  s. 127-128
 38. Proces przyswajania systemu językowego / Katarzyna Pardej. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 1, s. 18-20
 39. Przygoda z glottodydaktyką - nowe spojrzenie na kształcenie językowe / Anna Orlińska, Joanna Palacz.//  Bliżej Przedszkola . - 2008, nr 6, s. 58-61, 63-65
 40. Relacja celowości w języku 6-letnich dzieci / Helena Borowiec. // Logopedia. - 2005, T. 34, s. 65-76
 41. Relewancja i redundancja w lingwistyce edukacyjnej : (diagnozowanie języka dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) / Teodozja Rittel. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. – 2008, [Nr] 2, s. 109-130
 42. Relewancja i redundancja w nabywaniu kategorii semantycznych z zakresu nauki o języku / Sławomir Śniatkowski. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. -2008,  [Nr] 2, s. 173-190
 43. Relacja przyczynowości w języku sześciolatków / Helena Borowiec. // Logopedia. - 2005, T. 34, s. 43-63
 44. Reprezentacja zjawisk emocjonalnych w języku dzieci przedszkolnych i szkolnych / Barbara Górecka-Mostowicz. // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - 2006/2007, T. 59/60, s. 53-64
 45. Rozmowa w przedszkolu / Agnieszka Olczak. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 10, s. 11-16
 46. Rozwijanie umiejętności mówienia / Elżbieta Jaszczyszyn. -  Fragm. pracy. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 11, s. 15-17
 47. Rozwój dziecięcych teorii umysłu a płeć i kompetencja komunikacyjna / Anna Radomska, Danuta Horodziejczyk. // Psychologia Rozwojowa. -  2006, T. 11, nr 2, s. 49-60
 48. Rozwój zdolności mentalizacji : z badań nad związkiem teorii umysłu, sprawności językowych i funkcji zarządzającej / Maria Kielar-Turska, Marta Białecka-Pikul, Anna Skórska.  //  Psychologia Rozwojowa. – 2006, T. 11, nr 2, s. 35-47
 49. Semantyka czy syntaktyka? : rola języka w rozwoju dziecięcej teorii umysłu / Adam Putko. // Czasopismo Psychologiczne. – 2007, T. 13, nr 2, s. 125-133
 50. Społeczny kontekst rozwoju dziecka z zaburzoną mową / Kinga Kuszak.  // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, s. 92-104
 51. Świadomość wyrazu a zaburzenia komunikacji językowej / Alina Maciejewska. // Conversatoria Linguistica. – 2007, R. 1, s. 13-25
 52. W trosce o mowę dziecka / Urszula Kapela, Dorota Zarzycka.//  Wychowanie w Przedszkolu . - 2007, nr 8, s. 36-38
 53. Wpływ czynników poznawczych na rozwój języka dziecka / Joanna Zawodniak. -  Bibliogr. // Scripta Neophilologica Posnaniensia. – 2005, T. 7, s. 263-276
 54. Wspomaganie rozwoju umiejętności fonologicznych dziecka z trudnościami w opanowywaniu czytania i pisania / Maria Przybysz-Piwko. // Poradnik Językowy. - 2007, z. 8, s. 45-53
 55. Wulgaryzmy u dzieci / Beata Bochnia. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 10, s. 38-41
 56. Wyraz w diagnozie i terapii logopedycznej / Alina Maciejewska.// Logopedia. - 2005, T. 34, s. 37-46
 57. Wpływ mowy dorosłych na rozwój mowy dziecka w wieku szkolnym / Krystyna Marczewska. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 43-45
 58. Wpływ programów telewizyjnych na rozwój mowy dzieci sześcioletnich / Krystyna Małysiak.//  Bliżej Przedszkola . - 2006, nr 7/8 (magazyn specjalny z. 2), s. 26-27
 59. Wspomaganie rozwoju umiejętności fonologicznych dziecka z trudnościami w opanowywaniu czytania i pisania / Maria Przybysz-Piwko.// Poradnik Językowy. - 2007, z. 8, s. 45-53
 60. Z badań nad językowym obrazem świata dzieci polskojęzycznych i rosyjskojęzycznych / Ewa Baruk. // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 72-75
 61. Zabawy twórcze rozwijające mowę i myślenie / Zofia Martyniuk. //  Bliżej Przedszkola . - 2006, nr 7/8 (magazyn specjalny z. 1), s. 37-38
 62. Zadbajmy o prawidłowy rozwój mowy. Cz. 1. / Alicja Dorozińska.//  Bliżej Przedszkola . - 2011, nr 10, s. 38-39
 63. Zasób słownikowy uczniów klas III szkoły podstawowej a ich wyniki nauczania z języka polskiego / Anna Winiarczyk. // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. – 2004,  Z. 19, s. 131-143
 64. Zdania warunkowe a kształtowanie sfery poznawczej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Agata Cabała. // Prace Psychologiczno-Pedagogiczne. – 2007, T. 1, s. 47-53
 65. Zjawisko dwujęzyczności, przechowywanie i odzyskiwanie słownictwa u osób      dwujęzycznych / Artur Świątek. // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 3-6
 66. Złożoność słownika, złożoność słowa : (z perspektywy rozwoju językowego) / Ewa Haman. // Kolokwia Psychologiczne. – 2006, T. 15, s. 117-124 Materiały z sesji "Język - poznanie - relacje społeczne", Warszawa

Młodociane matki
Napisał Edyta Dobek   

MŁODOCIANE MATKI

Zestawienie bibliograficzne

Książki


 1. Nastoletnie matki : psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu / Mariola Bidzan. - Kraków : Impuls, 2007.
 2. Nastoletnie matki w Polsce : studium demograficzne na podstawie badania "Ankieta Młodych Matek" z 1988 r. / Wiktoria Wróblewska. - Warszawa : SGH. Instytut Statystyki i Demografii, 1991.
 3. Nasze sprawy, nasze głosy / [Veronika Auer et al. ; tł. Jakub Mędrek]. - Kraków : Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu, 2011.
 4. Nieletnie dziewczęta samotnie wychowujące dzieci a ich przygotowanie do radzenia sobie z ograniczeniami losu : diagnoza stanu kompetencji / Anna Więcławska. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.
 5. Nieplanowana ciąża / Josh McDowell, Ed Stewart ; [przekł. Ewa Małecka]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio", cop. 2010.
 6. Samotne matki, samotni ojcowie : o rodzinach niepełnych w Polsce / Danuta Graniewska, Krystyna Krupa, Bożena Balcerzak-Paradowska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986
 7. Środowisko - młodzież - zdrowie : pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Zandecki ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Studium Pedagogiczne. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2007.

Artykuły z czasopism


 1. Ciąża i macierzyństwo nastoletnich dziewcząt - problematyka diagnozy i prewencji / Alicja Skowrońska. // Pampaedia. – 2004, Nr 1, s. 215-231
 2. Ciąża nastolatek jedną z przyczyn zawierania małżeństw przez młodocianych / Urszula Kempińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 13-19
 3. Ciąża nieletniej - głos wychowawcy / Tomasz Nesterak.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 47-49
 4. Ciąże nieletnich / Teresa Umer // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 1 dod. s.12-15
 5. Edukacja seksualna ABC / Krystyna Urban.// Wychowawca. - 2009, nr 4, s. 10-13
 6. Koniec status quo / Tomasz P. Terlikowski. // Przegląd Powszechny. – 2008, nr 7/8, s. 261-265 Dot. sprawy aborcji u nastolatki.
 7. Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny / Grażyna Mikołajczyk-Lerman.// Polityka Społeczna. - 2007, nr 8, s. 54-59
 8. Nastoletnie macierzyństwo - rozważania o sytuacji psychospołecznej młodocianych matek / Adrianna Sarnat-Ciastko. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. – 2008, T. 17, s. 141-157
 9. Nastoletnie macierzyństwo, transmisja biedy, wykluczenie społeczne / Paulina Bunio-Mroczek. // Praca Socjalna. - 2010, nr spec., s. 105-117
 10. Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce / Piotr Szukalski. // Polityka Społeczna. - 2011, nr 1, s. 14-18
 11. Nastoletnie macierzyństwo w Polsce : ujęcie regionalne / Piotr Szukalski. // Praca Socjalna. - 2010, nr spec., s. 135-157
 12. Nastoletnie matki w Polsce - przygotowanie do życia seksualnego / Wiktoria Wróblewska // Problemy Rodziny. - 1992, nr 3, s. 9
 13. Niechciane macierzyństwo / Mieczysław Kuriański.// Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 14-15
 14. Niektóre cechy osobowości nastolatek oczekujących dziecka a ich więź z nienarodzonym dzieckiem / Mariola Bidzan, Monika Redzimska.// Psychologia Rozwojowa. – 2006, T. 11, nr 3, s. 145-151
 15. Nieletnia matka - diagnoza zjawiska / Dominika Rodacka-Wróbel // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1996, nr 4, s. 138-144
 16. Nieletnie macierzyństwo w perspektywie statystycznej i prawie polskim / Anna Więcławska. // Paedagogia Christiana. - 2003, t. 2, s. 187-190
 17. Nieletnie matki - niechciany problem / Ewa Zawisza-Masłyk.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2009, nr 3/4, s. 8-12
 18. Nieletnie matki w Polsce / Jan Kolbowski // Problemy Rodziny. – 1988, nr 4, s. 27
 19. Niepotrzebny brat / Maria Mojzesowicz. // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 20-21 Niedojrzałość macierzyńska młodych kobiet.
 20. O sytuacji młodocianych matek / Anna Malec.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 35-38
 21. Płodność nastolatek w powojennej Polsce / Piotr Szukalski.// // Wiadomości Statystyczne. - 2009, nr 2, s. 32-45
 22. Poczucie sensu życia matek samotnie wychowujących dzieci / Anna Więcławska. // Paedagogia Christiana. - 2007, t. 1, s. 191-203
 23. Praca z małoletnimi matkami / Ewa Woldan, Ewa Seweryńska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 47-48
 24. Prawne aspekty ciąży małoletniej / Radosław Krajewski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 44-50
 25. Problem wczesnego macierzyństwa wychowanek ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych a czynniki powodujące powstawanie tego zjawiska / Dorota Sidorczuk. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2002, nr 3, s. 58-70
 26. Problemy nastolatek w ciąży / Marta Komorowska.// Remedium. - 2012, nr 1, s. 6-7
 27. Przedwczesna ciąża : doniesienie z badań / Alicja Skowrońska.// Rocznik Pedagogiczny. – 2004, T. 27, s. 375-380
 28. Przyszłość młodych samotnych matek /Daria Pestka–Becker // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9 , s. 62 – 64
 29. Rodzina nieletniej, samotnej matki jako przykład rodziny w kryzysie / Anna Więcławska. // Paedagogia Christiana. - 2003, t. 1, s. 203-211
 30. Sytuacja młodych matek we współczesnej rodzinie / Urszula Parnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 2 dod., s. 10
 31. Wczesne macierzyństwo we współczesnej Polsce / Krystyna Kluz. // Życie i Płodność. - 2010, nr 2, s. 41-50
 32. Wpływ nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 6.11.2008 roku na sytuację prawną małoletniej matki / Anna Urbańska.// Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze / Uniwersytet Szczeciński. – 2010, Nr 22, s. 163-183
 33. Z doświadczeń hostelu dla małoletnich w ciąży / Jarosław Pułanecki.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 19-21

Szkolenie "Web 2.0 w bibliotece szkolnej centrum informacyjnym dla uczniów"
Napisał Edyta Rogala   
 
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
 
zaprasza bibliotekarzy szkolnych na dwudniowe bezpłatne szkolenie pt.:
 
„Web 2.0 w bibliotece szkolnej – centrum informacyjnym dla uczniów”.

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach:

6-7 sierpnia 2012 oraz  8-9 sierpnia 2012 w godz. 9.00 – 15.00 w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce.

Spotkanie poprowadzi Pani Izabela Rudnicka – pracownik OEIiZK w Warszawie.

Bliższe informacje na: https://www.oeiizk.waw.pl

lub pod nr tel. 22 579 41 22,  22 579 41 23,  22 579 41 80Czasopisma dla maturzystów czerwiec 2012
Napisał Edyta Dobek   

Image„MÓWIĄ WIEKI” nr 5/2012

Ekranizacja powieści G.R.R.Martina „Gra o tron”;
Droga Dioklecjana do władzy;
Damy średniowiecznego Sandomierza;
Dyktatura gen. Franco i  Holokaust;
Historia wojskowości europejskiej;

ImageŚWIAT NAUKI nr 6/2012

Unifikacja sił w przyrodzie;
Zakażenia poszczepienne – polio w odwrocie?
Historia szczepionki przeciwko polio;
Sylwetka Hilarego Koprowskiego – uczonego polskiego pochodzenia uczestniczącego w pracach nad szczepionką przeciwko polio;
Zauropody - niedostosowane dinozaury?

ImageWIEDZA I ŻYCIE nr 6/2012

Architektura nowoczesnych obiektów sportowych;
Historia migracji – dlaczego ludzie wędrują;
Czy można zaplanować gola w piłce nożnej?
Nawigacja satelitarna – do czego służy?
Sylwetka wynalazcy i laureata nagrody Nobla – Gustafa Dalena.

ImageCHARAKTERY nr 6/2012

Relacje ojciec – córka;
Czy warto słuchać swojego ciała?
Co nam daje czytanie?
Opór do zmiany ;
Zwodniczy umysł – jak radzić sobie z negatywnymi myślami;
Tajemnice płynnej mowy;
Toksyczni rodzice  i ich wpływ na nasze życie.

ImageCOGITO nr 11/2012

Muzykotersi – moda czy subkultura?
Lęk przed odmową i odrzuceniem – jak sobie z nim radzić?
Prezentacja ośrodków akademickich – co oferują, co je wyróżnia?
Wyniki IV edycji konkursu "Wydajemy własną książkę"
Napisał Iwona Mickiewicz   
Wyniki IV edycji konkursu

„Wydajemy własną książkę”


We wtorek 5 czerwca 2012 r. w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej odbył się finał konkursu „Wydajemy własną książkę”. Tematem tej edycji była „Moja niezwykła przygoda w bibliotece…” Zadaniem uczestników było samodzielne stworzenie (napisanie, zilustrowanie i „wydanie”) książki. Na konkurs wpłynęły 52 prace. Gratulujemy dzieciom i młodzieży pomysłów i bogatej wyobraźni, a nauczycielom i rodzicom zdolnych uczniów i dzieci


Kl. I-III

I MIEJSCE: NOWACKA Patrycja kl. I  – SP Przystań

II MIEJSCE: GRZYB Zuzanna kl. II – Społeczna Szkoła Podstawowa STO Ostrołęka

III MIEJSCE: NOWACKA Aleksandra kl. III – SP Przystań

WYRÓŻNIENIE: STASZEWSKA Angelina kl. I – SP nr 10 Ostrołęka

WYRÓŻNIENIE: SZCZYGIEŁ Alicja kl. III – SP Przystań

Kl. IV-VI

I MIEJSCE: CZUGAJ Jonatan kl. V – SP nr 2 Ostrołęka

II MIEJSCE: RYBACZYK Aleksandra kl. V – SP Kunin

III MIEJSCE: WARMJAK Dominika kl. VI – SP Warmiak WYRÓŻNIENIE: SENDER Magdalena kl. V – PSP Zalesie

GIMNAZJA

I MIEJSCE: GŁAŻEWSKA Milena kl. III – PG Czerwin

II MIEJSCE: MIERZEJEWSKA Karolina kl. III – PG Czerwin

III MIEJSCE: BIERNACKA Karolina kl. I – Gimnazjum nr 1 Ostrołęka

WYRÓŻNIENIE: NAROWSKA Aneta kl. III – PG Czerwin

WYRÓŻNIENIE: JAKACKA Patrycja kl. III – Gimnazjum nr 1 Ostrołęka

 

 

<< Start < Poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 649 - 657 z 1095
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce