Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 październik 2014
 
Serwis prasowy 2/2007
ROZSTRZYGNIĘCIE - Przetarg nieograniczony.
Napisał Hanna Mierzejewska   
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
BP.3331-1/08

Do :
Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA
I WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mebli bibliotecznych i biurowych wraz z montażem dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Wyszkowie"

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej ustawą, informuję niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTERMEBLE” Sp. z o.o., ul. Stalowa 19, 41-200 Sosnowiec

Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający wybrał ofertę z najniższą ceną.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Załącznik do niniejszej informacji stanowią druki:


Przetarg nieograniczony na dostawę mebli bibliotecznych i biurowych.
Napisał Hanna Mierzejewska   
OGŁOSZENIE
o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
zwaną dalej ustawą


Biblioteka Pedagogiczna
ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę mebli bibliotecznych i biurowych wraz z montażem dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Wyszkowie

 1. Nazwa i adres zamawiającego
  Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Świętokrzyska 2,
  tel. 0-22 764-21-29, fax 0-22 764-21-96, e-mail :
  strona internetowa http://www.bp.ostroleka.pl
 2. Tryb udzielenia zamówienia : Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa mebli bibliotecznych i biurowych wraz z montażem dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Wyszkowie
 4. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Termin wykonania zamówienia:
  30 dni od daty podpisania umowy
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania ustawowe wynikające z art. 22 ust. 1 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 8. Oferty należy sporządzić w języku polskim.
 9. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
 10. Kryterium oceny ofert: cena - 100%.
 11. Miejscem składania ofert jest Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, ul. Świętokrzyska 2, Dział Organizacyjno-Administracyjny.
 12. Terminem składania ofert jest dzień 12 maj 2008 r. godzina 11:00.
 13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12 maj 2008r. godzina 11:15.
 14. Termin związania ofertą - 30 dni.
 15. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej
  Biblioteki Pedagogicznej www.bp.ostroleka.pl, bądź odebrać bezpłatnie w siedzibie Biblioteki, 07-410 Ostrołęka, ul. Świętokrzyska 2, Dział Organizacyjno-Administracyjny, pn. pt. godz. 8:00 - 16:00.
 16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 17. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.
 19. Ogłoszenie umieszczono na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30 kwietnia 2008r.

Dokumenty:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz oferty - wzór
3. Umowa - wzór
4. Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 p.z.p oraz art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p
5. Wykaz dostaw

Oświata dorosłych na świecie
Napisał Edyta Dobek   
OŚWIATA DOROSŁYCH NA ŚWIECIE
Zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte


 1. Dorośli uczą się inaczej : andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego / Alina Matlakiewicz, Hanna Solarczyk-Szwec. - Toruń : Wydawnictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2005. - 209 s. (w tym złoż.) : wykr. ; 25 cm
 2. Edukacja dorosłych w dobie przemian : materiały z międzynarodowej konferencji w dniach 19-20 września 1993 r. w Toruniu / pod red. E[ugenii] Anny Wesołowskiej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1994. - 187 s. : wykr. ; 23 cm. – (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" t. 3)
 3. Edukacja dorosłych w perspektywie integrowania się Europy / red. nauk. Zdzisław Wołk. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. Wydaw., 2000. - 163 s. ; 24 cm.
 4. Edukacja dorosłych w Stanach Zjednoczonych : podstawowe problemy : praca zbiorowa / Anna Frąckowiak, Krystyna Pleskot-Makulska, Józef Półturzycki ; pod red. Józefa Półturzyckiego ; [wprow. Józef Półturzycki] ; Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. Uniwersytet Warszawski ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2005.- 239, [1] s. ; 25 cm.- (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" t. 34
 5. Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii / Alina Matlakiewicz. - Warszawa : "Żak", cop. 2003. - 333, [1] s. : il. ; 21 cm
 6. Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy / pod red. Ewy Przybylskiej. Warszawa ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - 267 s. : il., mapy ; 24 cm. – (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" t. 19)
 7. Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie : bogactwo, różnorodność, doświadczenie / red. Heribert Hinzen, Ewa Przybylska, Monika Staszewicz ; [tł. z jęz. ang. Filip Nalaskowski, Anna Walicka, tł. z jęz. niem. Agnieszka Nalaskowska]. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - 376 s. : il. ; 24 cm
 8. Edukacja dorosłych we Włoszech : wybrane problemy / Olga Czerniawska. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1996. - 245 s. : mapy, wykr. ; 21 cm.
 9. Edukacja kulturalna dorosłych : raporty z badań międzykulturowych : praca zbiorowa / pod red. Henryka Depty, Józefa Półturzyckiego, Hanny Solarczyk ; [aut. Wioletta Bartosiak et al.] ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Warszawa : UW ; Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2004.. - 429 s. : fot., pl., portr., wykr. ; 25 cm.
 10. Edukacja ustawiczna w Szwajcarii / Artur Fabiś ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.- Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda ; Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, 2004. - 188 s. : mapa, wykr. ; 24 cm. – (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" t. 31)
 11. Eurodelphi : przyszłe cele i strategie edukacji dorosłych w Europie 1995 / aut. tłumaczenia z jęz. fr. i streszcz. Roman Galar ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 1997. - 109, [1] s. : il. ; 24 cm.
 12. Kobiety a edukacja dorosłych : materiały VIII Toruńskiej Konferencji Andragogicznej, 15 maja 2000 r. / wprowadzenie i red. E. A. Wesołowska. - Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - 160, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" t. 21)
 13. Kształcenie Dorosłych = Adult Education / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Socrates. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 1999. - 16 s. ; 21 cm.
 14. Kształcenie ustawiczne jako współczesna strategia edukacyjna = Weiterbildung als gesellschaftliche Bildungsstartegie : nowe tendencje w andragogice : materiały z konferencji, Szczecin 7-9 listopada 1995 r. = neue Tendenzen in der Weiterbildung / pod red. Ewy Przybylskiej i Kazimierza Jaskota ; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Oddział Regionalny w Szczecinie, Instytut Pedagogiki TWP w Szczecinie, Instytut Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych. Biuro Koordynacyjne we Frankfurcie n[ad] Odrą. - Szczecin : Wydaw. Archiwum Państ., 1996. - 168, [3] s. ; 25 cm.
 15. Oświata dorosłych w Japonii / Józef Półturzycki ; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Zarząd Główny. - Warszawa : TWP. ZG, 1989. - 36, [3] s. : 1 wykr. ; 21 cm.
 16. Oświata dorosłych w Związku Radzieckim / Lucyna Orlicka. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ [Centralnej Rady Związków Zawodowych], 1980. - 105, [3] s. ; 20 cm.
 17. Oświata dorosłych we Francji / Eugenia Anna Wesołowska ; Instytut Programów Szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. - Warszawa : IPS. MEN, 1988. - [4], 121, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka IPS / Instytut Programów Szkolnych)
 18. Problemy pedagogiki dorosłych w Polsce i w Niemczech = Probleme der Erwachsenenbildung in Polen und Deutschland / red. nauk. Stanisław Kaczor, Wiltrud Gieseke, Winfried Höhn ; [Instytut Technologii Eksploatacji, Humboldt-Universität zu Berlin. Philosophische Fakultät IV. Institut fr Wirtschafts- und Erwachsenenpädagogik, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich]. - Radom : ITE [etc.], 1997. - 129, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.. – (Biblioteka Pedagogiki Pracy)
 19. Profesjonalizacja akademickiego kształcenia andragogicznego : materiały z polsko-niemieckiego seminarium w Łodzi w dniach 25-28 sierpnia 1993 r. / [red. Iwona Nadolska]. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1994. - 177 s. ; 24 cm.. – (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" 1)
 20. Rozwój oświaty dorosłych w państwach socjalistycznych / Józef Półturzycki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981. - 339, [1] s. : tab. ; 21 cm.
 21. Uniwersytet Ludowy - szkoła dla życia / pod red. Marka Byczkowskiego, Tomasza Maliszewskiego, Ewy Przybylskiej ; Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. J. Wybickiego. - Wieżyca : Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. J. Wybickiego ; [Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarząd Główny], 2003. - 455 s. ; 24 cm.
 22. Uniwersytety powszechne (Ludowe) w Republice Federalnej Niemiec / red. i współaut. Norbert F. B. Greger. - Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1994. - 99 s. ; 24 cm. – (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" 1230-929X t. 2)
 23. Współczesne koncepcje oświaty dorosłych i ich realizacja w wybranych krajach socjalistycznych i kapitalistycznych / Józef Półturzycki ; [pod red. nauk. Marka Żelazkiewicza ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Pedagogiki Porównawczej]. - Warszawa : IBP, 1981. - 123 s. ; 21 cm.
 24. Współpraca w zakresie oświaty dorosłych polsko-niemieckich miast partnerskich = Zusammenarbeit deutsch-polnischer Partnerstädte im Bereich der Weiterbildung : materiały z konferencji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 5-7.05.1995 = Materialien der Konferenz deutsch-polnischer Partnerstädte zur Zusammenarbeit im Weiterbildungsbereich unter der Schirmherrschafft des Ministers für Nationale Bildung der Republik Polen und des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland / red. Norbert F. B. Greger, Michael Samlowski ; Niemiecki Związek Uniwersytetów Ludowych, Instytut Współpracy Międzynarodowej. Przedstawicielstwo w Polsce. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1995. - 160 s. ; 24 cm. – (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" t. 8)
Artykuły z czasopism
 1. AULEYTNER Julian Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii / Julian Auleytner // Edukacja Dorosłych. (Radom) .- 1994 , nr 4 , s. 79-81
 2. BOBROWISKI Witold, MALISZEWSKI Tomasz Kilka uwag o kaszubsko-fryzyjskiej współpracy w zakresie oświaty dorosłych w latach 1997-1998 /Witold Bobrowski, Tomasz Maliszewski //Rocznik Andragogiczny.- 1997/1998 , s. 292-296
 3. BRÓDEL Rainer Badania nad uczestnikami form edukacji dorosłych w Niemczech / Rainer Bródel ; tł. Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. (Toruń) .- 1996 , nr 1 , s. 101-109
 4. BYCZKOWSKA Sulisława, MALISZEWSKI Tomasz Podsumowanie projektu Unii Europejskiej w ramach programu Sokrates - Grundtvig "Uniwersytet ludowy - szkoła dla życia" / Sulisława Byczkowska, Tomasz Maliszewski // Rocznik Andragogiczny. - 2003 , s. 177-185
 5. CORNANIKOVA Rozalia Osobowość w refleksji historycznej kształcenia dorosłych : Juraj Fandly i Samuel Tesedik - wybitni słowaccy wychowawcy dorosłych / Rozalia Cornanicova // Edukacja Dorosłych. - 2001 , nr 2 , s. 101-106
 6. CORNANIKOVA Rozalia Refleksja z dziejów kształcenia dorosłych w Słowacji : Juraj Fandly i Samuel Tesedik - wybitni słowaccy wychowawcy dorosłych pod koniec XVIII wieku / Rozalia Cornanicova // Oświatowiec .- 1999 , [nr] 2 , s. 51-56
 7. CUTAJAR Josann Czasopisma dla kobiet a kobiety z Gozo : ref. / Josann Cutajar // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995 , nr 1/2 , s. 311-340
 8. DZIĘGIELEWSKA Małgorzata Wiodące nurty andragogikii Horsta Sieberta w Niemczech / Małgorzata Dzięgielewska // Forum Oświatowe. -2000 , t. 1 , s. 43-53
 9. FABIŚ Artur Edukacja dorosłych w Szwajcarii / Artur Fabiś // Rocznik Andragogiczny. - 2003 , s. 113-126
 10. FABIŚ Artur Oferta edukacji dorosłych w Szwajcarii / Artur Fabiś // Edukacja Otwarta .- 2002 , nr 1/2 , s. 131-139
 11. FRĄCKOWIAK Anna Amerykańskie ujęcie edukacji dorosłych - wybrane aspekty teoretyczne i badawcze / Anna Frąckowiak // Edukacja Dorosłych. - 2003 , nr 3 , s. 43-54
 12. GIESEKE Wiltrud Grupy celowe jako forma kształcenia dorosłych w RFN / Wiltrud Gieseke ; tł z niem. Jolanta Religia // Pedagogika Pracy [Nr] 34 .- (1999) , s. 127-129
 13. GIESEKE Wiltrud O rozwoju kształcenia dorosłych : pedagogika dorosłych w Niemczech / Wiltrud Gieseke // Pedagogika Pracy [Nr] 28 .- (1996) , s. 178-180
 14. GIESEKE Wiltrud Programy edukacji kulturalnej dorosłych w Berlinie i Brandenburgii / Wiltrud Gieseke // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005 , nr 3 , s. 104-108
 15. GIESEKE Wiltrud Studium pedagogiki dorosłych na Uniwersytecie im. Humbolt'a / Wiltrud Gieseke // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1994 , nr 5 , s. 40-43
 16. GRIGORIEWICZ WERSZŁOWSKI Semen Innowacyjne procesy kształcenia dorosłych w Rosji / Semen Grigoriewicz Werszłowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005 , nr 1 , s. 16-18
 17. GRONHOLM Chris Tolerancja a kształcenie dorosłych w krajach nordyckich / Chris Gronholm ; tł. Beata Kowalczyk // Edukacja Dorosłych (Radom) . - 1998 , [nr] 1 , s. 18-22
 18. HABEHOST Kurt System dobrowolnej oświaty dla dorosłych w Danii / Kurt Habehost // Edukacja Dorosłych (Radom) .- 1997 , [nr] 1 , s. 28-30
 19. ISMAILOV Elkhan, MALISZEWSKI Tomasz Szwedzkie szkolnictwo średnie dla dorosłych u progu XXI wieku : wybrane problemy / Elkhan Ismailov, Tomasz Maliszewski // Rocznik Andragogiczny. - 2003 , s. 99-112
 20. JACH Dariusz Alina Matlakiewicz "Formy edukacji dorosłych w Wielkiej Brytanii jako przejawy realizacji idei edukacji ustawicznej" / Dariusz Jach //Rocznik Andragogiczny. - 2000 , s. 274-275
 21. JACYNIUK Marta, SYMELA Krzysztof Centra Kompetencji - idea w praktyce flandryjskiego rynku pracy / Marta Jacyniuk, Krzysztof Symela // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002 , nr 4 , s. 107-111
 22. JASIELSKA Adriana Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i w Niemczech / Adriana Jasielska // Rocznik Andragogiczny. - 1997/1998 , s. 228-230
 23. KACZOR Stanisław Centrum Andragogiczne Republiki Słowenii / Stanisław Kaczor // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1994 , nr 6 , s. 28-29
 24. KARAŚ Stanisław Karta Porozumienia Organizacji Oświaty Dorosłych / Stanisław Karaś // Szkoła Zawodowa. - 1999 , nr 2 , s. 24-26
 25. KARAWAJCZYK Wincenty Rola edukacji dorosłych w siłach zbrojnych niektórych państw zachodnich / Wincenty Karawajczyk // Edukacja Dorosłych. (Toruń). - 1997 , nr 3 , s. 129-136
 26. KATZ Janina Duńskie wolne uczelnie: list z Kopenhagi / Janina Katz // Znak .- 1997 , nr 4 , s. 212-214
 27. KNOLL Joachim H. Edukacja dorosłych / kształcenie ustawiczne - perspektywa narodowa i międzynarodowa / Joachim H. Knoll // Edukacja Dorosłych. - 2003 , nr 4 , s. 83-100
 28. KRYCEVSKIJ Vadim Edukacja dorosłych w Rosji - wybrane problemy / Vadim Krycevskij ; tł. Eugenia Anna Wesołowska // Edukacja Dorosłych (Toruń) .- 1994 , nr 2 , s. 83-85
 29. KUDOWSKA Maria Jadwiga Organizacja, struktura i osiągnięcia francuskiego zgrupowania placówek edukacyjnych GRETA / Maria Jadwiga Kudowska // Edukacja Dorosłych (Radom) .-1997 , [nr] 1 , s. 22-27
 30. ŁADYŻYŃSKI Andrzej Formy edukacji dorosłych w Królestwie Holandii / Andrzej Ładyżyński // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1996 , nr 1 , s. 111-115
 31. MACIĄG Jolanta Russkin College - charakterystyka placówki kształcenia dorosłych w Oxfordzie / Jolanta Maciąg // Edukacja Dorosłych. - 2000 , nr 2 , s. 121-129
 32. MACIĄG Ewa Raport z bada nad edukacją dorosłych w duńskim Uniwersytecie Ludowym - Brandbjerg Hojskole /Ewa MaciĄg // Edukacja Dorosłych. - 2000 , nr 1 , s. 95-104
 33. MACIĄG Ewa, BALMFORTH John Dlaczego w Anglii nie zaadaptowała się instytucja uniwesytetu ludowego? / Ewa Maciąg, John Balmforth // Edukacja Dorosłych. -1999 , nr 2 , s. 97-103
 34. MAROTI Andor Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych na Węgrzech / Andor Maroti ; tł. Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych (Toruń) .- 1995 , nr 4 , s. 101-104
 35. MATLAKIEWICZ Alina Międzynarodowe seminarium edukacji dorosłych - doświadczenia państw Europy Wschodniej i Zachodniej, Tallin 25-28.11.1999 / Alina Matlakiewicz // Edukacja Dorosłych . -2000 , nr 2 ,s. 131-142
 36. MATLAKIEWICZ Alina Międzynarodowe seminarium edukacji dorosłych "Strategia oparta na rozwoju społeczeństwa uczącego się: doświadczenia państw wschodniej i zachodniejEuropy" : (Tallin, 25-28.11.1999 r.) / Alina Matlakiewicz / Rocznik Andragogiczny. - 1999 , s. 303-314
 37. MATLAKIEWICZ Alina Strategiczny wpływ Narodowego Instytutu Ciągłej Edukacji Dorosłych NIACE na rozwój brytyjskiej edukacji dorosłych / Alina Matlakiewicz //Edukacja Dorosłych. - 2003 , nr 4 , s. 117-124
 38. MATULCIKOVA Marta Ustawiczna edukacja zawodowa - z praktyki słowackich pracodawców / Marta Matulcikova // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2002 , nr 2 , s. 102-108
 39. MURAWSKA Anna Współpraca krajów nadbałtyckich w dziedzinie edukacji dorosłych : relacja z uczestnictwa w Forum Strategicznym BAE (11-14 marca 1999 r., Axvall, Szwecja) / Anna Murawska // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 1999 , nr 1 , s. 167-168
 40. OK-BUN Lee Edukacja dorosłych w Republice Korei - koncepcje reformy lat dziewięćdziesiątych / Lee Ok-Bun // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1998 , nr 4 , s. 57-62
 41. PLESKOT – MAKULSKA Krystyna Chautauqua" - początki rozwoju oświaty dorosłych w Ameryce / Krystyna Pleskot-Makulska // Edukacja Otwarta. - 2002 , nr 4 , s. 115-128
 42. POTOCZNY Jerzy Ukrańskie ludowe uniwersytety w Galicji doby autonomicznej / Jerzy Potoczny // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych T. 56 .- (2003) , s. 5-15
 43. PÓŁTURZYCKI Józef Edukacja dorosłych w Chinach / Józef Półturzycki // Edukacja Dorosłych (Toruń) .- 1998 , nr 2 , s. 65-84
 44. PÓŁTURZYCKI Józef Przemiany i perspektywy edukacji dorosłych / Józef Półturzycki // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1993 , nr 1 , s. 15-24
 45. PRZYBYLSKA Ewa Akademicka edukacja dorosłych w wymiarze europejskim / Ewa Przybylska // Edukacja Dorosłych - 1999 , nr 2 , s. 31-37
 46. PRZYBYLSKA Ewa Andragogika porównawcza i problematyka międzynarodowa w edukacji dorosłych Republiki Federalnej Niemiec / Ewa Przybylska // Edukacja Dorosłych. - 1999 , nr 3 , s. 77-82
 47. PRZYBYLSKA Ewa Druga droga kształcenia dorosłych w RFN / Ewa Przybylska // Pedagogika Pracy [Nr] 34 .- (1999), s. 39-44
 48. PRZYBYLSKA Ewa, GREGER Norbert F.B. Edukacja dorosłych pomostem między Polską a Niemcami / Ewa Przybylska, Norbert F.B. Greger // Edukacja Dorosłych. - 2001 , nr 3 , s. 13-22
 49. PRZYBYLSKA Ewa Edukacja dorosłych w RFN na drodze globalnych reform / Ewa Przybylska // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 1999 , nr 2 , s. 73-78
 50. PRZYBYLSKA Ewa Edukacja dorosłych w RFN w świetle uwarunkowań politycznych / Ewa Przybylska // Rocznik Andragogiczny. - 2003 , s. 91-98
 51. PRZYBYLSKA Ewa Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy / Ewa Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .-2000 , [nr] 3 , s. 113-114
 52. PRZYBYLSKA Ewa Multikulturowość - kilka refleksji w Europejskim Roku Języków / Ewa Przybylska // Edukacja Dorosłych. - 2001 , nr 3 , s. 113-123
 53. PRZYBYLSKA Ewa Oświata dorosłych w Afryce na przykładzie Etiopii, Gwinei i Ugandy / Ewa Przybylska //Edukacja Dorosłych. - 1998 , nr 4 , s. 91-96
 54. PRZYBYLSKA Ewa Podstawy prawne edukacji dorosłych w Republice Federalnej Niemiec / Ewa Przybylska // Edukacja Dorosłych. - 1999 , nr 1 , s. 103-112
 55. PRZYBYLSKA Ewa Polsko-niemiecka współpraca w zakresie oświaty dorosłych i kształcenia ustawicznego w regionie przygraniczna / Ewa Przybylska // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1998 , nr 2 , s. 85-94
 56. PRZYBYLSKA Ewa Poradnictwo kształcenia ustawicznego w Republice Federalnej Niemiec / Ewa Przybylska // Edukacja Dorosłych. - 1998 , nr 4 , s. 79-84
 57. PRZYBYLSKA Ewa Problematyka ekologiczna w teorii i praktyce edukacji dorosłych RFN / Ewa Przybylska // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 1998 , nr 3 , s. 55-61
 58. PRZYBYLSKA Ewa Profesjonalizacja edukacji dorosłych : Akademicka edukacja dorosłych w Europie wobec wyzwań Deklaracji Bolońskiej / Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłyh. - 2003 , [nr] 3 , s.29-26
 59. PRZYBYLSKA Ewa Struktury instytucjonalne niemieckiej oświaty dorosłych / Ewa Przybylska // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1998 , nr 4 , s. 48-57
 60. RACIULAITYTE Rita Edukacja dorosłych na Litwie w dobie przemian : ref. / Rita Raciulaitite // Edukacja Dorosłych. -1999 , nr 1 , s. 99-102
 61. RACIULAITYTE Rita Litewski język w edukacji dorosłych na Litwie / Rita Raciulaityte // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1997 , nr 4 , s. 123-126
 62. SACIO-SZYMAŃSKA Anna Doświadczenia i perspektywy Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych / Anna Sacio-Szymańska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005 , nr 4 , s. 26-30
 63. SACIO-SZYMAŃSKA Anna System kształcenia i szkolenia ustawicznego dorosłych we Francji - funkcjonowanie sieci GRETA / Anna Sacio-Szymańska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005 , nr 1 , s. 39-43
 64. SOLARCZYK Hanna Demokracja potrzebuje edukacji politycznej : czy niemieckie uniwersytety ludowe przygotowują do świadomego obywatelstwa? / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1997 , nr 4 , s. 127-136
 65. SOLARCZYK Hanna Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i w Niemczech - aktualny stan badań / Hanna Solarczyk // Rocznik Andragogiczny. - 1995/1996 , s. 331-333
 66. SOLARCZYK Hanna Edukacja dorosłych w Austrii / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. - 1998 , nr 3 , s. 85-96
 67. SOLARCZYK Hanna Edukacja dorosłych w Grecji / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. - 1999 , nr 4 , s. 91-99
 68. SOLARCZYK Hanna Edukacja dorosłych w Niemczech a współpraca międzynarodowa / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. - 2002 , nr 4 , s. 101-107
 69. SOLARCZYK Hanna Edukacja dorosłych w Niemczech - rozwiązania prawne, organizacyjne i finansowe / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. (Toruń) .-1998 , nr 2 , s. 95-116
 70. SOLARCZYK Ewa Europejski projekt współpracy między instytucjami oświaty dorosłych - Housing Bo01 / Ewa Solarczyk // Edukacja Dorosłych. - 2001 , nr 3 , s. 169-170
 71. SOLARCZYK Hanna Japoński model społeczności uczącej się / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych (Toruń) .- 1997 , nr 3 , s. 137-140
 72. SOLARCZYK Hanna Materiały samokształceniowe dla andragogów w Niemczech / Hanna Solarczyk // Toruńskie Studia Dydaktyczne Nr 17 .- (2001) , s. 203-212
 73. SOLARCZYK Hanna Niemiecka andragogika w lustrze czasopism / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych.- 2001 , nr 2, s. 107-119
 74. SOLARCZYK Hanna Struktury wspierające edukację dorosłych w Europie / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. -2001 , nr 4 , s. 75-83
 75. SOLARCZYK Hanna System kształcenia i doskonalenia andragogów w Niemczech / Hanna Solarczyk // Toruńskie Studia Dydaktyczne Nr 13/14 . -(1999) , s. 102-116
 76. STOCHMIAŁEK Jerzy Andragogika na niemieckich uniwersytetach - struktura organizacyjna i kierowanie / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. -2000 , [nr] 3 , s. 20-30
 77. STOCK Arthur Przemiany edukacji ustawicznej dorosłych w Anglii / Arthur Stock ; tł. Józef Półturzycki // Edukacja Dorosłych. (Toruń) .-1993 , nr 1 , s. 61-68
 78. SUZUKI-WIPPICH Shoko Edukacja dorosłych w Japonii / Shoko Suzuki-Wippich // Edukacja Dorosłych (Radom) .-1998 , nr 4 , s. 62-66
 79. SYMELA Krzysztof Ogólna i zawodowa oświata dorosłych w Danii / Krzysztof Symela // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1994 , nr 4 , s. 81-87
 80. WESOŁOWSKA Eugenia Anna Integracja Europy a edukacja dorosłych / Eugenia Anna Wesołowska // Rocznik Andragogiczny. - 1994 , s. 15-23
 81. WESOŁOWSKA Eugenia Anna Rosyjskie Towarzystwo "Znanije" w nowej rzeczywistości / Eugenia Anna Wesołowska // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1995 , nr 3 , s. 85-91
 82. WIECZORKOWSKI Kazimierz Kształcenie na odległość w Norwegii / Kazimierz Wieczorkowski // Edukacja Otwarta. - 2002 , nr 1/2 , s. 107-120
 83. WIELGUS Agnieszka Międzynarodowa Konferencja Andragogiczna "Interakcja działań andragogów Europy Środkowej i Wschodniej" (26-26 października 1998 r.) / Agnieszka Wielgus // Edukacja Dorosłych. - 1999 , nr 1 , s. 113-116
 84. WILLEMS Jean Pierre Certyfikacja zawodowa we Francji / Jean Pierre Willems // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2004 , [nr] 1 , s. 39-51
 85. WOŹNICA Elżbieta Problemy edukacyjne wobec wielokulturowości w Portugalii / Elżbieta Woźnica // Edukacja Dorosłych (Toruń). -1996 , nr 3 , s. 133-138
 86. SCHMIDT-BEHLAU Beate Europejska Sieć Międzykulturowej Edukacji Dorosłych / Beate Schmidt-Behlau // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005 , nr 1 , s. 44-50
 87. SOBIERAJSKI Paweł Studia w zakresie eukacji dorosłych w szkołach wyższych w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej / Paweł Sobierajski // Wychowanie Na Co Dzień .- 2003 , nr 12 , s.25-26

Serwis prasowy 2/2008
Napisał Edyta Dobek   
SERWIS PRASOWY CZYTELNI 2/2008
Aktualny Serwis Prasowy będzie poświecony pozostałym czasopismom Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP z Kielc. Są to kwartalniki przeznaczone dla nauczycieli języka polskiego w gimnazjum i liceum
W numerze 3 2007/2008 „Języka Polskiego w Gimnazjum” czytelnicy znajdą propozycję metodyczną pt. „Na imię mi rycerz średniowieczny”.1 Autorka stawia zarzut, że uczniowie poznają uproszczoną wersję „Pieśni o Rolandzie”, „ponieważ sami nauczyciele nie przywiązują wagi do głębszej analizy struktury średniowiecznego tekstu”2. Ewa Grodecka proponuje scenariusze lekcji, podczas których uczeń pozna informacje o kompozycji lektury.
Interesującą propozycję metodyczną proponuje Krzysztof Gierszal w artykule „Jak ocalić Rolanda? Stare i modne zasady pracy z uczniem, który nie chce się uczyć”3. Autor stwierdza, że zbyt mało czasu poświęca się uczniom mającym trudności w nauce. Uczniowie tacy wymykają się procesowi dydaktycznemu. Jakie kroki podjąć, aby im pomóc? Bardzo ważną rolę w kształceniu uczniów słabych odgrywa motywacja. Zdaniem Krzysztofa Gierszala „Jednym z najbardziej skutecznych rodzajów motywacji jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której uczeń zauważy stałą zależność między nakładem pracy a osiąganymi rezultatami”4. Nauczyciel powinien skoncentrować się na uczniu, poznać go, zindywidualizować pracę, systematycznie motywować i pomagać w uczeniu się. Scenariusze lekcji z pewnością będą pomocne podczas pracy z „Pieśnią o Rolandzie”.
Interesujący jest również projekt edukacyjny dla gimnazjum pt.” Podążamy szlakiem średniowiecznych zamków, legend i rycerzy...” 5 „Projekt zakłada samodzielną pracę uczniów – indywidualną lub grupową – związaną z poszukiwaniem, selekcją i przetwarzaniem informacji w zasobach internetowych po to, by przygotować opracowanie finalne – na wskazany temat i w określonej formie – które zostanie zaprezentowane na forum klasy i ocenione” 6.
W ostatnim numerze kwartalnika „Język Polski w Liceum” nr 3 2007/2008 czytelnicy zapoznają się z propozycjami opracowania „Świętoszka” Moliera.
Wioletta Poturała przypomina w swoim artykule jak rozwijała się komedia oraz krótko opisuje jej gatunki7. Autorka charakteryzuje komizm postaci i komizm sytuacyjny.
Teresa Kosyra-Cieślak proponuje scenariusz lekcji, gdzie wykorzystana jest strategia aktywnego nauczania Douga Buehla8. „Jest to jedna z 45 strategii stanowiących rodzaj mentalnych podpowiedzi, jak podejść do procesu czytania, aby zrozumieć tekst o określonej strukturze i organizacji” [...] Uczeń obserwuje, jak bohaterowie radzą sobie z zarysowanym w utworze konfliktem, a także jak przez uczestniczenie w tym konflikcie zmieniają się.9
Polecam również artykuł Reginy Pawłowskiej pt. „Ocena poprawności polonistycznych sprawdzianów maturalnych” . Autorka postuluje, ze „dojrzałość osobową, w tym intelektualną, powinien sprawdzić egzamin maturalny z języka polskiego jako głównego szkolnego przedmiotu ogólnokształcącego”10.
Równie krytyczne stanowisko w sprawie matury ustnej prezentuje Stanisław Bortnowski. Autor stwierdza „ koncepcja nowej matury z języka polskiego reformatorom się nie udała”11. W dalszej części artykułu przedstawia propozycję zmian matury wewnętrznej. „Matura nie może mieć charakteru wyłącznie literackiego. W szkołach średnich dopóty nie zagości problematyka dotycząca języka polskiego w ścisłym tego słowa znaczeniu, dopóki (przynajmniej na maturze ustnej) nie pojawią się obowiązkowe pytania dotyczące zjawisk językowych z elementami historii i teorii językoznawczej, z akcentem jednak na obserwację języka”12.
1  E. Grodecka: Na imię mi rycerz średniowieczny. Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 3, s. 7-14
2 Tamże, s. 7
3 K. Gierszal: Jak ocalić Rolanda? Stare i modne zasady pracy z uczniem, który nie chce się uczyć. Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 3, s. 44-59
4 Tamże, s. 45
5 T. Kosyra-Cieślak: Podążamy szlakiem średniowiecznych zamków, legend i rycerzy. Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 3, s.87-97
6 Tamże, s. 87
7 W. Poturała: Jak śmieszy, kiedy nie śmieszy. Wokół komizmu „Świętoszka” Moliera. Język Polski w Liceum. – 2007/2008, nr 3, s 27-40
8 T. Kosyra-Cieślak: Podązając tropem bohatera... Język Polski w Liceum. – 2007/2008, nr 3, s 46-57
9 Tamże, s. 46
10 R. Pawłowska: Ocena poprawności polonistycznych sprawdzianów maturalnych. Język Polski w Liceum. – 2007/2008, nr 3, s 69-91
11 S. Bortnowski: Jaka matura ustna? Język Polski w Liceum. – 2007/2008, nr 3, s 92-100
12 Tamże, s. 97
 
Wirtualna Biblioteka
Napisał Anna Zdunek   

Dział Zbiorów Specjalnych

Dział Udostępniania Zbiorów

Magazyn Czytelni

Dział Informacyjno - Bibliograficzny
<< Start < Poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 649 - 657 z 796
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce