Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 26 listopad 2014
 
Serwis prasowy 2/2007
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego
Napisał Hanna Mierzejewska   

BP.3331-3/08

Do :
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA I WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce oraz dla Filii w Makowie Maz., Przasnyszu, Ostrowi Maz. i Wyszkowie" 
 
Na podstawie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, informuję niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą na podstawie kryterium ceny 100 % wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę : Last Minute Service, Sklep Komputerowy, Marcin Połatyński, ul. Denisiewicza 2/36, 07 - 410 Ostrołęka, za cenę (z VAT) 39.050,00 zł. (słownie : trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych).

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę z najniższą ceną spośród złożonych ofert.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych,  informuję że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 1 złożona przez wykonawcę: "KEN - KOMPUTER IV" Sp. z o. o., ul. Prusa 6, 10 - 288 Olsztyn.
Oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych– treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający wymagał aby wartość pojedynczego zestawu komputerowego oraz notebooka nie przekroczyła kwoty 3 500 zł.(brutto). Wykonawca zaoferował w/w sprzęt komputerowy za znacznie wyższą kwotę. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) – dział VI "Środki ochrony prawnej".

Załącznik do niniejszej informacji stanowią druki:

  1. ZP- 12 Zbiorcze zestawienie ofert;
  2. ZP- 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego
Napisał Hanna Mierzejewska   

BP.3331-3/08

Do :
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA I WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce oraz dla Filii w Makowie Maz., Przasnyszu, Ostrowi Maz. i Wyszkowie" 
 
Na podstawie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, informuję niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą na podstawie kryterium ceny 100 % wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę : Last Minute Service, Sklep Komputerowy, Marcin Połatyński, ul. Denisiewicza 2/36, 07 - 410 Ostrołęka, za cenę (z VAT) 39.050,00 zł. (słownie : trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych).

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę z najniższą ceną spośród złożonych ofert.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych,  informuję że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 1 złożona przez wykonawcę: "KEN - KOMPUTER IV" Sp. z o. o., ul. Prusa 6, 10 - 288 Olsztyn.
Oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych– treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający wymagał aby wartość pojedynczego zestawu komputerowego oraz notebooka nie przekroczyła kwoty 3 500 zł.(brutto). Wykonawca zaoferował w/w sprzęt komputerowy za znacznie wyższą kwotę. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) – dział VI "Środki ochrony prawnej".

Załącznik do niniejszej informacji stanowią druki:

  1. ZP- 12 Zbiorcze zestawienie ofert;
  2. ZP- 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Przetarg nieog. na dostawę s. komputerowego
Napisał Hanna Mierzejewska   
Ostrołęka: Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce oraz dla Filii w Makowie Maz., Przasnyszu, Ostrowi Maz. i Wyszkowie.
Numer ogłoszenia: 314479 - 2008; data zamieszczenia: 14.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce , ul. Świętokrzyska 2, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7642129, faks 029 7642196.  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bp.ostroleka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Placówka oświatowa - biblioteka pedagogiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce oraz dla Filii w Makowie Maz., Przasnyszu, Ostrowi Maz. i Wyszkowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komuterowego dla potrzeb Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce oraz dla Filii w Makowie Maz., Przasnyszu, Ostrowi Maz. i Wyszkowie. Zakres zamówienia : zestaw komuterowy - szt. 10, notebook - szt. 1, zasilacz awaryjny UPS - szt. 6, projektor multimedialny - szt. 4.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.00.00-0, 30.23.60.00-2, 30.21.31.00-6, 38.65.21.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3.W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust.1 pkt 2-3. Pozostałe warunki każdy z wykonawców musi spełnić i udokumentować samodzielnie. 5.Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 6.Każdy z wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 7.Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych przez zamawiającego..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy z wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnego z art. 22 ust.1oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5A i 5B siwz. 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca jest zobowiązany do złożenia : 1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 siwz ; 2) deklaracji zgodności z normą CE na oferowany sprzęt komputerowy lub oświadczenie, że oferowany sprzęt komputerowy spełnia normy CE. Wykonawca może dostarczyć dokument na całość sprzętu komputerowego lub na każdy rodzaj sprzętu oddzielnie. 3) specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu komputerowego, umożliwiającą porównanie z minimalnymi parametrami technicznymi występującymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 siwz) 4. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bp.ostroleka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka Dział Organizacyjno-Administracyjny.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2008 godzina 11:00, miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka Dział Organizacyjno-Administracyjny.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Dokumenty:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Ilość i miejsce dostarczenia sprzętu komputerowego
3. Formularz oferty
4. Wzór umowy
5A. Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 p.z.p.
5B. Formularz oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.
6. Wykaz dostaw

 

Szkolenie "Aktywne metody pracy z czytelnikiem"
Napisał Anna Zdunek   

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na szkolenie

AKTYWNE METODY PRACY Z CZYTELNIKIEM

Szkolenie odbędzie się 15 grudnia 2008r. o godz. 1100 w Czytelni BP przy ul. Kilińskiego 4

Wykład poprowadzi dr nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, Pani Dorota Grabowska, pracownik Zakładu Bibliotekoznawstwa Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny.

Tel. (29) 764 89 98

Zgłoszenia przyjmujemy do 10.12.2008r.

Zaproszenie na spotkanie zespołu
Napisał Edyta Dobek   

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na zebranie Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Szkolnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 listopada 2008 r. o godzinie 10. w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Kilińskiego 4 (tel. 764 89 98).

Serdecznie zapraszamy.

<< Start < Poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 649 - 657 z 819
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce