Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 02 październik 2014
 
Serwis prasowy 2/2007
Dzieje książki i biblioteki - QUIZ
Napisał Edyta Dobek   
DZIEJE KSIĄŻKI I BIBLIOTEKI
QUIZ

Quiz przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół. Pytania dotyczą bibliotekarstwa, historii książki i edytorstwa.
Quiz ma na celu zapoznanie uczniów z rzadko spotykanymi i specyficznymi dla tych dziedzin wiedzy terminami oraz ich popularyzację.
Pytania można zestawiać dowolnie w zależności od wieku i liczby uczestników.
 1.  
  1. Kiedy powstała w Polsce Biblioteka Narodowa?
  2. Co oznacza termin abrewiatura?
  3. Co oznacza termin rewers?

  Ad. 1. Bibliotekę Narodową powołano do życia formalnie w 1929 roku, zaś uroczyste otwarcie nastąpiło w 1930 r.
  Ad. 2. Abrewiatura (łac. abbrevio = skracam), skrót stosowany w piśmie w celu zaoszczędzenia czasu i materiału pisarskiego. Stosowanie abrewiatury było najbardziej rozpowszechnione w średniowieczu, ale ich geneza sięga czasów starożytnych.
  Ad. 3. Rewers - wypełniony i podpisany przez czytelnika dowód wypożyczenia książki.
  Scholia (gr. scholion = uwagi), uwagi o treści filozoficznej i historycznej dokonywane na marginesach rękopisów greckich i łacińskich.

 2.  
  1. Kto i kiedy wynalazł druk?
  2. Co oznacza termin akant?
  3. Co oznacza termin szpalta?

  Ad. 1. Druk wynalazł Jan Gutenberg z Moguncji, szlifierz i złotnik. W 1448 r. założył w Moguncji drukarnię. W 1455 r. ukazała się drukiem tzw. Biblia Gutenberga.
  Ad. 2. Akant, ornament roślinny przejęty ze sztuki antycznej, jeden z najpowszechniejszych motywów stosowania średniowiecznym zdobnictwie książkowym.
  Ad. 3. Szpalta - dowolna liczba wierszy złożonych przez składacza i przeznaczonych do wykonywania odbitki próbnej, np. w celu przeprowadzenia korekty.

 3.  
  1. Kto i kiedy założył bibliotekę Aleksandryjską?
  2. Co oznacza termin akrofonia?
  3. Co oznacza termin glosa?

  Ad. 1. Bibliotekę Aleksandryjską założył na początku III wieku p.n.e. Ptolemeusz I, pierwszy hellenistyczny władca Egiptu.
  Ad. 2. Akrofonia, polega na użyciu znaku wyobrażającego określony przedmiot (ideogramu) jako litery, która odpowiada brzmieniu głoski rozpoczynającej nazwę tego przedmiotu.
  Ad. 3. Glosa - objaśnienie, wykładnia pojedynczego wyrazu, zdania czy większego fragmentu. W rękopisach średniowiecznych spotyka się glosy pisane między wierszami objaśnianego tekstu bądź też na marginesach.

 4.  
  1. Wymień zabytki książki średniowiecznej w Polsce.
  2. Co oznacza termin sygnet?
  3. Co oznacza termin appendix?

  Ad. 1. Najważniejsze zabytki książki rękopiśmiennej w Polsce: "Ewangeliarz gnieźnieński", "Złoty kodeks pułtuski" i "Sakramentarz tyniecki" z XI w. , "Ewangeliarz emmeramski" oraz "Ewangeliarz Anastazji" z XII w.
  Ad. 2. Sygnet - znak, godło drukarni, wydawnictwa lub zawodu.
  Ad. 3. Appendix, tekst w sposób luźny uzupełniający treść dzieła zasadniczego jako wariant poszczególnego pomysłu czy zagadnienia, wprowadzający problem dodatkowy lub poruszający wybrane sprawy szczegółowe, z reguły stanowiący integralną część typograficzną i introligatorską książki.

 5.  
  1. Co to jest księga umarłych?
  2. Co oznacza termin Biblia pauperum (Biblia ubogich)?
  3. Co oznacza termin kompilacja?

  Ad. 1. Księga umarłych jest to zwój zawierający zbiór zaklęć, modlitw i hymnów oraz mitów i fragm.. tekstów rytualnych spisanych po raz pierwszy w Egipcie w XXV w. p.n.e. Teksty te miały zapewnić umarłemu szczęśliwe dotarcie do państwa umarłych i żywot wieczny.
  Ad. 2. Biblia pauperum (Biblia ubogich), średniowieczne anonimowe dzieło zawierające serie przedstawień z życia Chrystusa i ze Starego Testamentu.
  Ad. 3. Kompilacja - nazwa dzieła nieoryginalnego zestawionego z tez, twierdzeń i pomysłów zaczerpniętych z dzieł innych autorów.

 6.  
  1. Czym charakteryzuje się biblioteka prezencyjna?
  2. Co oznacza termin akrostych?
  3. Co oznacza termin cenzus?

  Ad. 1. Biblioteka prezencyjna, udostępnia swoje zbiory jedynie na miejscu, w czytelni, w przeciwieństwie do bibliotek wypożyczających również na zewnątrz.
  Ad. 2. Akrostych - utwór wierszowany, w którym początkowe, rzadziej zaś końcowe litery lub wyrazy poszczególnych wierszy czytane z góry na dół albo odwrotnie tworzą jakiś wyraz, imię lub nazwisko autora albo adresata utworu, ewentualnie całe zdanie.
  Ad. 3. Cenzus - spis wszystkich istniejących (lub znanych) egzemplarzy danego dzieła, znajdujących się w różnych zbiorach, z wymienieniem tych zbiorów.

 7.  
  1. Kto był twórcą "Bibliografii Polskiej"?
  2. Co oznacza termin depozyt?
  3. Co oznacza termin vademecum?

  Ad. 1. Karol Jerzy Estreicher (1827-1908) bibliotekarz, bibliograf, historyk literatury i teatru. W latach 1868-1905 dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Twórca monumentalnej "Bibliografii Polskiej" , rejestrującej piśmiennictwo polskie i polonica zagraniczne od XV do XIX w.
  Ad. 2. Depozyt - zespół dokumentów albo pojedynczy obiekt biblioteczny, powierzony na przechowanie przez osobę prywatną lub instytucję, z zachowaniem prawa własności depozytowa.
  Ad. 3. Vademecum - wydawnictwo o charakterze informatora, zawierające zwykle niezbędne informacje przy wykonywaniu określonego zawodu lub pracy.

 8.  
  1. Co znaczy określenie "Index librorum prohibitorum" ?
  2. Co oznacza termin apokryf?
  3. Co oznacza termin glosariusz?

  Ad. 1. Spis książek, których czytanie jest zabronione przez Kościół katolicki. Pierwszy "Index librorum prohibitorum" ukazał się w 1559 r., ostatni w 1948r. z dodatkiem w 1959.
  Ad. 2. Apokryf - tekst wątpliwego autorstwa, pochodzenia lub wątpliwej autentyczności, czasem pisany jako celowa mistyfikacja.
  Ad. 3. Glosariusz - dawniej używana nazwa słownika wyrazów trudnych, fachowych, przestarzałych lub obcego pochodzenia występujących w tekście, objaśniającego te wyrazy i dołączonego do tekstu.

 9.  
  1. Kto i kiedy pierwszy odczytał tekst w piśmie hieroglificznym?
  2. Co oznacza termin inedita?
  3. Co oznacza termin appelativum?

  Ad. 1. W roku 1822 odzczytał hieroglify uczony angielski Jan F. Champollion, dzięki zbadaniu tzw. kamienia z Rosetty, na którym wyryty był tekst trzema systemami znaków: hieroglificznym, demotycznym i greckim.
  Ad. 2. Inedita - różnego rodzaju teksty nie ogłoszone drukiem: przeznaczone do wydania (utwory literackie); nie przeznaczone do wydania, lecz będące przedmiotem (listy lub dokumenty); dzieła nie wydane za życia autora; dzieła opublikowane po raz pierwszy po śmierci autora.
  Ad. 3. Appelativum, pseudonim utworzony z wyrazu lub wyrazów pospolitych (np. Grot - Juliusz Bandrowski)

 10.  
  1. Co to jest książka łańcuchowa?
  2. Co oznacza termin bibliografia?
  3. Co oznacza termin głagolica?

  Ad. 1. W średniowieczu dla zabezpieczenia przed kradzieżą przytwierdzano księgi łańcuchami do pulpitów specjalnych ławek - stad nazwa księgi łańcuchowe.
  Ad. 2. Bibliografia jest to uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów, dobranych według pewnych kryteriów, spełniający określone zadania informacyjne.
  Ad. 3. Głagolica - najstarsze oryginalne pismo słowiańskie Składa się z 40 liter, twórcami jej byli prawdopodobnie bracia Konstantyn-Cyryl i Metody.

 11.  
  1. Co zawiera stopka czasopisma?
  2. Co oznacza termin destrukt?
  3. Co oznacza termin suplika?

  Ad. 1. Stopka czasopisma, dane zamieszczone na końcu gazety, zawierające adres redakcji, telefony, godziny przyjęć, adresy oddziałów oraz niekiedy nazwiska zespołu redakcyjnego.
  Ad. 2. Destrukt - egzemplarz druku uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym właczenie go do zbioru bibliotecznego.
  Ad. 3. Suplika (z łac. supplico = pokornie proszę) w dawnej Polsce dokument będący formą uniżonej prośby na piśmie poddanych chłopów do właścicieli ziemi.

 12.  
  1. Wymień drukarzy działających Polsce w XV i XVI wieku.
  2. Co oznacza termin fascimilie?
  3. Co oznacza termin groteska?

  Ad. 1 Drukarze działający Polsce w XV i XVI wieku : W Krakowie Kasper Straube, Szwajpolt Fiol, Florian Ungler, Hieronim Wietor, Łazarz Andrysowic, Szarfenbergowie we Wrocławiu Kasper Elyan, w Gdańsku Konrad Baumgarten, w Poznaniu Melchior Nehring.
  Ad. 2. Fascimilie - wierna podobizna pierwotnego dokumentu rękopiśmiennego lub drukowanego, sporządzona ręcznie, mechanicznie lub fotograficznie.
  Ad. 3. Groteska - ornament złożony z wici roślinnych i prostych lasek, w które wplecione są motywy figuralne i zwierzęce , twory fantastyczne, kwiaty, owoce i przeplatające się wstęgi.

 13.  
  1. Kto był fundatorem biblioteki Zakładu Narodowego we Lwowie, obecnie działającej we Wrocławiu?
  2. Co oznacza termin kolacjonowanie?
  3. Co oznacza termin unikat?

  Ad. 1. Józef Maksymilian Ossoliński ufundował Zakład Narodowy składający się z biblioteki i wydawnictwa w 1817 r. Otwarty w 1827 r. we Lwowie dziś działa we Wrocławiu.
  Ad. 2. Kolacjonowanie (łac. collatio = zestawienie) - czynność edytora, polegająca na szczegółowym zestawieniu z sobą tekstów dwu wydań w celu dokładnego wynotowania różnic i na ich podstawie ustalenia tekstu-wzoru dla wydania następnego.
  Ad. 3. Unikat, jedyny zachowany egzemplarz albo dzieło wytłoczone w jednym egzemplarzu; egzemplarz przyozdobiony ręcznie albo odmiennym sposobem.

 14.  
  1. Kto i kiedy wydrukował po raz pierwszy tekst w języku polskim?
  2. Co oznacza termin allonim?
  3. Co oznacza termin sygnatura biblioteczna?

  Ad. 1. W 1475 r. drukarz Kasper Elyan z Głogowa wytłoczył na zamówienie biskupa wrocławskiego "Statuty synodalne", zamieszczając w nich słowa modlitw w języku polskim (Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Wierze…)
  Ad. 2. Allonim 1) Pseudonim utworzony z obcego nazwiska, pod którym autor ukrywa własne. 2) Dzieło opublikowane przez autora ukrywającego się pod obcym nazwiskiem.
  Ad. 3. Sygnatura biblioteczna - znak miejsca obiektu bibliotecznego w zbiorach bibliotecznych.

 15.  
  1. Co to jest gadzinówka?
  2. Co oznacza termin kalendarium?
  3. Co oznacza termin antyfonarz?

  Ad. 1. Gadzinówka - nazwa nadana przez Polaków gazecie wydawanej przez okupanta w czasie II wojny światowej. Gazeta była wydawana w języku polskim; miała na celu osłabienie ducha oporu w społeczeństwie.
  Ad. 2. Kalendarium - (łac. calendarium = pierwotnie u Rzymian wykaz dłużników, terminarz długów) dzieło zawierające obraz życia i twórczości jakiegoś pisarza przedstawiony w kolejności chronologicznej wg dat biograficznych, uzupełniony niekiedy informacjami o pośmiertnej sławie i recepcji twórczości.
  Ad. 3. Antyfonarz, księga łacińska śpiewu liturgicznego. Jej zawartość i nazwa zmieniały się w ciągu wieków, zależnie od epoki i środowiska powstania.

 16.  
  1. Wymień tytuł i daty publikacji pierwszego polskiego czasopisma.
  2. Co oznacza termin geniom?
  3. Co oznacza termin indukta?

  Ad. 1. Monitor - to pierwsze czasopismo, regularnie wydawane w Polsce w latach 1765 - 1785. Zostało założone w marcu 1765 przez Ignacego Krasickiego i Franciszka Bohomolca, a także z inicjatywy i przy wsparciu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pismo było wydawane w drukarni królewskiej i było organem obozu reform.
  Ad. 2. Geniom - pseudonim utworzony od nazwy geograficznej (np. Europejczyk - Ferdynand Hoesick).
  Ad. 3. Indukta - księgi sądowe z dokładniejszymi wpisami poszczególnych spraw; prowadzono je w grodach w ciągu XVI w.

 17.  
  1. Wymień tytuł i daty ukazywania się pierwszej periodycznej gazety w Polsce.
  2. Co oznacza termin stenografia?
  3. Co oznacza termin frontispis?

  Ad. 1. "Merkuriusz Polski" - pierwsza, najstarsza, polska, periodyczna gazeta, wydana po raz pierwszy w Krakowie 3 stycznia 1661. Nazwa pochodzi od rzymskiego boga Merkurego, patrona kupców. "Merkuriusz" ukazywał się 1-2 razy w tygodniu w nakładzie 100-200 egzemplarzy i 8-12 stron. Powstawał w Krakowie, ale od 28 numeru jego redakcję przeniesiono do Warszawy.
  Ad. 2. Stenografia, system pisania za pomocą krótkich umownych znaków, umożliwia dostosowanie szybkości pisma do szybkości mowy.
  Ad. 3. Frontispis - zdobiona karta tytułowa zawierająca tytuł, często nazwisko autora, sygnet drukarza, datę.

 18.  
  1. Co to jest egzemplarz sygnalny?
  2. Co oznacza termin haplografia?
  3. Co oznacza termin debit?

  Ad. 1. Egzemplarz sygnalny , egzemplarz próbny - pierwszy egzemplarz nakładu książki, czasopisma, gazety przesyłany przez drukarnię wydawnictwu lub redakcji w celu ostatecznego sprawdzenia przed rozpowszechnianiem nakładu.
  Ad. 2. Haplografia - częsty błąd występujący przy pisaniu lub rękopiśmiennym kopiowaniu tekstów, zwłaszcza obcojęzycznych, polegający na stosowaniu jednej litery, zgłoski lub wyrazu zamiast poprawnych dwu, np. balada zam. ballada.
  Ad. 3. Debit - prawo rozpowszechniania w kraju publikacji wydawanych za granicą.

 19.  
  1. Co to jest kaszta drukarska?
  2. Co oznacza termin transkrypcja?
  3. Co oznacza termin boczek?

  Ad. 1. Kaszta drukarska, przyrząd zecerski w kształcie szuflady, podzielonej na przegródki zawierające czcionki. Każda kaszta drukarska jest przeznaczona na czcionki jednego kroju i stopnia.
  Ad. 2. Transkrypcja - system przenoszenia drogą zapisu za pomocą odpowiednich liter alfabetu i znaków specjalnych przybliżonego brzmienia głosek, utrwalonego systemem znaków literowych należących do innej pisowni tego samego języka lub do alfabetu innego języka.
  Ad. 3. Boczek - tytuł podrozdziału lub ustępu książki, drukowany na marginesie pismem mniejszym od tekstowego, lecz zazwyczaj półgrubym.

 20.  
  1. Co to jest kapitałka?
  2. Co oznacza termin ekscerpt?
  3. Co oznacza termin kartusz?

  Ad. 1. Kapitałka (dzierganka), paseczek pleciony lub tkany umieszczony na obu końcach grzbietu (w główce i nóżkach) książki.
  Ad. 2. Ekscerpt (łac.), wyciąg z tekstu dzieła, utworu lub dokumentu; także skrót.
  Ad. 3. Kartusz - pole z ornamentalna ramą, wypełnione napisem, emblematem lub herbem; używany też jako miejsce na legendę w rycinach lub mapach.

Bibliografia:
 1. Bieńkowska Barbara, Halina Chamerska : Zarys dziejów książki. Warszawa, 1987
 2. Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław, 1971
 3. Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wrocław, 1976

Edukacja czytelnicza i medialna
Napisał Anna Zdunek   
EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, LICEUM PROFILOWANE, TECHNIKUM

Cele edukacyjne

 • Przygotowanie się do samokształcenia poprzez umiejętne pozyskiwanie i opracowywanie informacji pochodzących z różnych źródeł.
 • Rozumienie natury i roli mediów we współczesnej cywilizacji.
 • Zachowanie tożsamości kulturowej wobec globalizacji kultury.
 • Zdobycie umiejętności przekazu i krytycznego odbioru treści komunikatów medialnych.
 • Zachowanie postawy dystansu i krytycyzmu wobec informacji przekazywanych przez media.

Zadania szkoły

 • Wprowadzenie w technologię pracy umysłowej jako przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów wyższych.
 • Rozwijanie wiedzy na temat powszechnie dostępnych zasobów informacyjnych.
 • Stwarzanie warunków dla samodzielnego sporządzania przez uczniów komunikatów medialnych.
 • Dostarczanie materiałów do krytycznej analizy przekazów informacyjnych (np. prasa, telewizja, reklama zewnętrzna).

Treści

 • Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji (od książki do przekazów internetowych); najnowsze techniki informacyjne i ich dostępność.
 • Współczesne instytucje wydawnicze i instytucje zajmujące się dystrybucją książek i prasy.
 • Kompetencje czytelnicze niezbędne do odbioru tekstów literackich, naukowych i popularnonaukowych.
 • Globalizacja życia. Cywilizacja informacyjna i kultura mediów. Pojęcie czwartej władzy.
 • Media publiczne i prywatne - zadania i interesy. Rynkowość mediów i jej społeczne skutki.
 • Wpływ mediów na różne aspekty życia człowieka.
 • Zagrożenia dla psychicznego i moralnego rozwoju człowieka płynące z mediów. Różne formy uzależnień medialnych.
 • Warsztat pracy dziennikarza (prasowego, radiowego, telewizyjnego).
 • Warsztat pracy reżysera (filmowego, teatralnego).
 • Wywieranie wpływu na ludzi. Metody i techniki perswazji i manipulacji stosowane w reklamie zewnętrznej, prasowej, radiowej i telewizyjnej.
 • Analiza porównawcza wybranej informacji zaczerpniętej z różnych źródeł (z prasy, audycji telewizyjnych lub radiowych). Kryteria wskazujące na rzetelność i obiektywizm tej informacji.
 • Wybór międzynarodowych i polskich przepisów prawa dotyczących mediów.

Osiągnięcia

 • Umiejętność sprawnego zebrania określonych informacji i wyselekcjonowania przydatnych treści (w tym sporządzenie bibliografii).
 • Postrzeganie roli mediów w szerszym kontekście cywilizacyjno - kulturowym. Dostrzeganie wpływu mediów na życie i zachowanie ludzi oraz całych społeczeństw.
 • Formułowanie ocen, opinii i recenzji wybranych informacji przekazywanych przez media.
 • Samodzielne tworzenie podstawowych komunikatów medialnych z wykorzystaniem modelu warsztatu pracy dziennikarza prasowego oraz radiowego lub telewizyjnego*

*Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 9 maja 2002 r.)

Program ścieżki czytelniczo–medialnej dla klas maturalnych

Programu został utworzony na podstawie w.w. rozporządzenia. Przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych.Program jest tylko propozycją realizacji, do nauczyciela-bibliotekarza należy wybór treści kształcenia.
Autorka programu chciała jedynie podkreślić, że jest to ostatni rok, aby nadrobić zaległości w posługiwaniu się warsztatem informacyjnym poszczególnych bibliotek, utrwalić zasady sporządzania opisów bibliograficznych a także przybliżyć różne oblicza mediów i nauczyć krytycznego spojrzenia na świat. Nie lekceważmy zatem celów, jakie stawia przed nami rozporządzenie. Niech uczniowie opuszczą mury szkoły w poczuciu, że są przygotowani na życie w społeczeństwie informacyjnym.

Cele szczegółowe Materiał nauczania Przykładowe zadania Osiągnięcia ucznia
Wdrożenie do korzystania z biblioteki szkolnej jako źródła informacji w samokształceniu i nauce szkolnej
 • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej i jej zbiorów
 • Warsztat informacyjny biblioteki: katalogi, kartoteki, bazy danych, Internet
 • Wyszukiwanie informacji na określony temat z wykorzystaniem katalogów i kartotek
 • Zna regulamin biblioteki
 • Wymieni typy dokumentów gromadzonych w bibliotece
 • Wie, jaką rolę w rozwoju intelektualnym ucznia pełni biblioteka
 • Umie korzystać z warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej
Wdrożenie do korzystania z innych typów bibliotek
 • Rodzaje bibliotek i ich funkcje
 • Zbiory specjalne w bibliotekach – ich rodzaje
 • Usługi świadczone przez biblioteki
 • Formy udostępniania zbiorów
 • Zasady korzystania z innych typów bibliotek znajdujących się w okolicy tj. publiczna, pedagogiczna
 • Poznanie agend udostępniania zbiorów i regulaminu biblioteki uczelnianej
 • Wycieczka do biblioteki pedagogicznej i publicznej, uczelnianej
 • Lekcje biblioteczne w tychże placówkach
 • Korzysta z bibliotek pozaszkolnych i z ich warsztatu informacyjnego
 • Wypełnia rewersy
 • Bierze udział w zajęciach i imprezach organizowanych przez biblioteki
Doskonalenie metod uczenia się
 • Samokształcenie, techniki czytania, zapamiętywania, notowania, strategie uczenia się.
 • Planowanie nauki własnej – reguły planowania
 • Higiena pracy umysłowej
 • Ćwiczenia doskonalące umiejętność szybkiego czytania ze zrozumieniem, tworzenia notatek i zapamiętywania: praca z tekstem, trening szybkiego czytania, czytanie różnych rodzajów tekstów, notowanie linearne, graficzne, usprawnianie pamięci,
 • Wykorzystuje poznane metody szybkiego czytania oraz różne techniki notowania i zapamiętywania w praktyce
Poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat źródeł wiedzy Źródła informacji w pracy ucznia:
 • Niedokumentalne źródła informacji – Internet, telewizja, radio, dyskusje, wystawy, turystyka
 • Instytucjonalne źródła informacji- biblioteki, archiwa, muzea
 • Typy wydawnictw gromadzonych w bibliotece – aparat naukowy książki, różnice między czasopismem a gazetą, korzystanie z wydawnictw słownikowych i encyklopedycznych
 • Ćwiczenia polegające na wyszukiwaniu określonych informacji; ćwiczenia słownikowe
 • Uczeń potrafi na wybranych przykładach wyjaśnić różnicę między czasopismem a gazetą
 • Wyjaśni znaczenie pojęć, ustali prawidłową pisownię za pomocą odpowiednich słowników
Doskonalenie umiejętności tworzenia opisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej Zadania i rodzaje bibliografii:
 • Definicja i budowa bibliografii
 • Opis bibliograficzny
 • Typy bibliografii i kryteria podziału
 • Formy wydawnicze bibliografii
 • Określenie roli bibliografii w tworzeniu własnego warsztatu pracy
Bibliografia załącznikowa i przypisy w pracy ucznia:
 • Normy opisu bibliograficznego
 • Zasady tworzenia opisu bibliograficznego, zestawienia tematycznego i przypisów
 • Zbieranie informacji
 • Rola bibliografii załącznikowej
 • Ćwiczenia utrwalające wiadomości na temat bibliografii oraz zasad z niej korzystania, w szczególności z Bieżącej Bibliografii Narodowej
 • Tworzenie bibliografii załącznikowej na określone tematy
 • Uczeń potrafi wybrać do swych potrzeb bibliografie i znaleźć w nich poszukiwane materiały
 • Skorzystać z bibliografii na CD-Rom-ach (Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism)
 • Skorzystać z baz danych bibliograficznych w Internecie.
 • Potrafi sporządzić opisy bibliograficzne różnych jednostek bibliologicznych tj.: książka, fragment książki, rozprawa w pracy zbiorowej, artykuł w czasopiśmie, recenzja.
Poszerzenie wiedzy na temat dostępu do oferty wydawniczej
 • Rynek książki,
 • Największe polskie wydawnictwa
 • Źródła wiedzy o nowościach wydawniczych (recenzje, zapowiedzi wydawnicze)
 • Marketing, promocja książki
 • Lobbing prasowy, nagrody literackie
 • Dystrybucja
 • Wydawnictwa elektroniczne
 • Dobór książki do własnego warsztatu prac
 • Utworzenie listy bestsellerów
 • Reklama wybranej książki
 • Zamówienie książki przez Internet
 • Scharakteryzuje ofertę wybranego wydawnictwa
 • Uzasadni swoje wybory czytelnicze
 • Znajdzie i zamówi potrzebną książkę za pośrednictwem Internetu
 • Przygotuje zestawienie na temat nowości wydawniczych
Poszerzenie wiedzy na temat historii i perspektyw rozwoju mediów
 • Historia mediów
 • Kluczowe pojęcia edukacji medialnej
 • Środki i formy komunikowania
 • Tendencje rozwojowe mediów: prasy, radia, telewizji, sieci komputerowej
 • Praca z artykułem prasowym
 • Porównywanie audycji jednego typu na przykładzie różnych stacji radiowych i telewizyjnych
 • Zna historię mediów
 • Wymieni najbardziej charakterystyczne zmiany na rynku medialnym
 • Wskaże, do jakich adresatów kierowane są wybrane tytuły prasowe, przeanalizuje ich zawartość treściową
 • Przeanalizuje sposób prezentowania audycji wybranego typu (np. audycje muzyczne) na przykładzie różnych stacji radiowych i telewizyjnych
Zapoznanie z warsztatem pracy dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego
 • Warsztat pracy dziennikarzy
 • Wydanie gazetki szkolnej
 • Przygotowanie audycji radiowej
 • Przygotowanie programu telewizyjnego na wybrany temat
 • Zna pracę dziennikarzy
 • Tworzy własny przekaz medialny
Zapoznanie z problematyką rzetelności dziennikarskiej
 • Zagadnienia etyki dziennikarskiej: kreowanie rzeczywistości w mediach, przepisy prawne regulujące działalność mediów
 • Wpływ mediów na motywacje i zachowania odbiorcy
 • Dyskusja na temat pracy dziennikarza, jego odpowiedzialności za przekazywane informacje
 • Analizowanie informacji pod kątem rzetelności i wiarygodności
 • Wymieni najważniejsze normy etyczne dziennikarzy
 • Scharakteryzuje zagrożenie, jakie może nieść nieetyczne zachowanie dziennikarzy
 • Przeanalizuje informacje z różnych źródeł pod kątem ich rzetelności, odróżni fikcję i komentarz od faktów

Bibliografia załącznikowa:

Nagowska Monika: Na szlaku edukacji czytelniczej i medialnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Warszawa, Agencja SUKURS, 2006
Zeman Elżbieta: Edukacja czytelnicza i informacyjna. Warszawa, WSiP., 1999
Andrzejewska Jadwiga: Program edukacji czytelniczej i medialnej – moduł biblioteczno-informacyjny, realizowany na zajęciach grupowych w szkołach ponadgimnazjalnych. „Biblioteka w Szkole” 2002, nr 9, s. 2-5
Andrzejewska Jadwiga: Projekt podstaw programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących ogólnokształcących przygotowanie uczniów do samokształcenia. „Biblioteka w Szkole” 1997, nr 4, s. 1-3
Bogacz M , Keczor D: Program ścieżki czytelniczo-medialnej dla szkół ponadgimnazjalnych. „Biblioteka w Szkole” 2002, nr 5, s. 1-6
Archiwum
Napisał webmaster   
ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń i wykonanie wejścia i dojścia w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Wyszkowie : roboty budowlane, elektryczne i hydrauliczne z dnia 02 października 2007

Unieważnienie postępowania z dnia 27 sierpnia 2007

Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń i wykonanie wejścia i dojścia w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Wyszkowie : roboty budowlane, elektryczne i hydrauliczne z dnia 27 sierpnia 2007
 

Plan działań BP w Ostrołęce na rzecz bibliotekarzy szkolnych
Napisał Bożena Olkowska - Balcerzak   
PLAN DZIAŁAŃ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE NA RZECZ BIBLIOTEKARZY SZKOLNYCH
Rozpoczęcie roku szkolnego
Napisał Iwona Mickiewicz   
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
 1. ANTONIAK Małgorzata, DERLACZ Magdalena: Pożegnanie lata: scenariusz przedstawienia na rozpoczęcie roku szkolnego. W: Scenariusze uroczystości szkolnych: szkoła podstawowa cz. I/ pod red. K. Radwan.- Kraków: Rubikon, 2003, s. 52-59
 2. BUGAJ Ewa Barbara: Podróż do Szkolniakowa: scenariusz akademii inaugurującej rok szkolny. W: Święta, święta…: wybór konspektów. Pod red. Doroty Grafowskiej. – Warszawa, Wyd. SBP, 2007. – s. 135-142
 3. GODZIEBA- BURKACKA Joanna: Rozpoczęcie roku szkolnego (inscenizacja na wesoło)// W: Biuletyn nr 2 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu. Przasnysz, 2004, s. 29-32; Nr 216 
 4. JACHIMCZAK Barbara Wanda: Kochajmy mądrość...: scenariusz słowno- muzyczny przeznaczony z okazji rozpoczęcia roku szkolnego (do realizacji w szkole średniej)// Biblioteka w Szkole.- XIII 2003, nr 6, s. 23-25
 5. JACHIMCZAK Barbara Wanda: Nie trać głowy!: scenariusz słowno-muzyczny z okazji rozpoczęcia roku szkolnego// Biblioteka w Szkole.- 2005, nr 6, s. 17-18 (Gimnazjum)
 6. JACHIMCZAK Barbara Wanda: Nie trać głowy!: scenariusz słowno-muzyczny. W: Wszystko gra: wybór materiałów repertuarowych „Biblioteki w Szkole”. Warszawa, Agencja SUKURS, 2007. – s. 132-134
 7. KURCAB- KARKOSZKA Bogumiła: Pani jesień idzie z nami do szkoły. Montaż poetycki z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych// Biuletyn Pedagogiczny.- 1990, nr 2, s. 26-29
 8. LEKSOWSKA Lidia, Supronowicz Iwona: Wracamy do szkoły. Scenariusz uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego// Biblioteka w Szkole.- 1993, nr 6, s. 31-33
 9. ŁOSIK Zofia: Propozycja scenariusza inscenizacji...// Życie w Szkole.- 1989,    nr 9, s. 555-559 (Początek roku szkolnego)
 10. NAPIERALSKA Marzena: „Wakacje zostaw we wspomnieniach”: scenariusz słowno-muzyczny na rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I-III szkoły podstawowej// Wychowawca. – 2006, nr 7/8, s. 11
 11. ORZECHOWSKA- GRABIA Monika: Inauguracja roku szkolnego// Scenariusze uroczystości szkolnych. Opracowania własne, s. 3-5 Nr 33-36 (Gimnazjum)
 12. PAWŁOWSKA- EJSMONT Janina: Lekcja marzeń. Szkolne widowisko kabaretowe// Wszystko dla Szkoły.- 2001, nr 7-8, s. 20-22 (Widowisko może być wystawione na uroczystość rozpoczęcia oraz zakończenia roku szkolnego, a także z okazji Dnia Edukacji Narodowej)
 13. PIERWSZY dzień w szkole. W: Szkolne uroczystości w pigułce: wybór scenariuszy dla klas I-III/ pod red. D. Kitowskiej.- Złotów: Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2002, s. 11-14
 14. TŁUCZKIEWICZ Ewa: Żegnajcie wakacje, witaj szkoło!// Nauczanie Początkowe.- 1989/90, nr 6, s. 543-547
 15. WITAJ szkoło. W: Śnieciński Józef Marek: Słowa jak kwiaty.- Warszawa: Wydaw. Żak, 1995, s. 9-16

<< Start < Poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 649 - 657 z 778
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce