Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 25 maj 2016
 
Serwis prasowy 2/2007
Informacja o nowościach w prenumeracie
Napisał Edyta Dobek   

Wzbogacając swoją ofertę w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce zaprenumerowano na 2012 r. nowe czasopisma.
Poniżej prezentujemy poszczególne tytuły:

1. Doradca Dyrektora Przedszkola – miesięcznik - Wydawnictwo Forum

Miesięcznik umożliwia:

 • zorganizowanie pracy przedszkola zgodnie z najnowszymi zmianami w prawie – planowanie pracy w zakresie procesów zachodzących w przedszkolu, obowiązkowe zapisy w dokumentacji przedszkolnej, w tym pracy nauczycieli, zgodnie z przepisami MEN,
 • właściwą organizację nadzoru pedagogicznego – wskazówki dotyczące prowadzenia nadzoru pedagogicznego oraz narzędzia na potrzeby projektów ewaluacyjnych, tak aby uzyskać najwyższy stopień oceny spełnienia wymagań przedszkola.
 • wywiązanie się z obowiązków związanych z organizacją pracy przedszkola - wytyczne inspektorów PIP, Sanepidu, Straży Pożarnej oraz NB, zasady zatrudniania i oceniania nauczycieli oraz pracowników samorządowych, a także dokumentacja osób odpowiedzialnych za pierwszą pomoc i ewakuację
 • właściwe przygotowanie placówki do kontroli KO - zakres ewaluacji zewnętrznej przeprowadzanej przez KO - jakie dokumenty należy przygotować przed ewaluacją zewnętrzną i kontrolą, wzorcowe statuty, programy wychowawcze, regulaminy oraz procedury wraz ze wskazówkami wizytatorów, na co szczególnie zwracają uwagę w czasie kontroli.

Image

http://www.dyrektorprzedszkola.pl/?a=52/11&f=adwords_DDP&gclid=COz25uLAmK8CFQdG3wod5EV-yg

2. Doradca Dyrektora Szkoły – miesięcznik - Wydawnictwo Forum

„Doradca Dyrektora Szkoły” to pierwsze praktyczne czasopismo, stanowiące wsparcie w bieżącej pracy dyrektora szkoły związanej m.in. z reformą i zmianami w nadzorze. Nad jakością merytoryczną czasopisma czuwa Rada Programowa złożona z dyrektorów, ekspertów oświatowych oraz niekwestionowanych autorytetów polskiej edukacji.

Image

http://www.doradcadyrektora.pl/?a=63/11&f=adwords_DDS&gclid=CNLNiJa_mK8CFUhG3wodBSksxQ

3. Doradca Nauczyciela Przedszkola - miesięcznik - Wydawnictwo Forum

Czasopismo pomoże nauczycielom przedszkola:

 • zorganizować ciekawe i twórcze zajęcia m.in. muzyczne, plastyczne, ruchowe – zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej i z wykorzystaniem nowatorskich gier, zabaw i kart pracy,
 • dobrać odpowiednie metody pracy do potrzeb dzieci zdolnych, z ADHD, zaburzeniami rozwoju oraz niedostosowanych społecznie - według założeń reformy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • szybko i skutecznie zareagować w sytuacjach kryzysowych w przedszkolu – dzięki gotowym procedurom postępowania m.in. w razie wypadków, odbioru dzieci, problemów wychowawczych oraz zdrowia dzieci,
 • udokumentować każdy obszar pracy zgodnie z aktualnym prawem – od zapisów w dzienniku zajęć po realizację kolejnych stopni awansu.

Image

http://www.nauczycielprzedszkola.pl/?a=596/12&f=adwords_DNP&gclid=CIHLo-69mK8CFcVF3wod7zAI1A

4. Dysleksja – ukazuje się 3 nr w roku

Redakcją Biuletynu zajmuje się Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dysleksji, a jego wydaniem Fundacja Instytut Promocji Edukacji. Adresatami Biuletynu pozostają wszyscy, którym bliskie są sprawy dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową. Jest to szerokie zagadnienie, dlatego każdy numer koncentruje się wokół wybranego tematu przewodniego. Artykuły dotykają problemu wieloaspektowo, więc każdy czytelnik może poszerzyć wiedzę, może skorzystać z doświadczeń praktyków albo, co bardzo sobie cenimy, podzielić się własnymi problemami czy pomysłami. 

Image

http://www.ptd.edu.pl/co_robimy/dysleksja_biuletyn_ptd/o_biuletynie

5. Dziecko Krzywdzone - kwartalnik

"Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" jest periodykiem wydawanym przez Fundację Dzieci Niczyje. Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych - na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci.
W piśmie publikowane są najnowsze oraz klasyczne koncepcje teoretyczne, ustalenia empiryczne oraz informacje na temat innowacyjnych form działań diagnostycznych, terapeutycznych i prewencyjnych.

Image

http://fdn.pl/informacje-redakcyjne

6. Głos Pedagogiczny - miesięcznik - Wydawnictwo Forum

Czasopismo w szczególności zawiera:

 • komplet dokumentów wymaganych przez KO, w tym m.in.: programy pracy wychowawczej, karty indywidualnych potrzeb ucznia, plany działań wspierających dla ucznia ze SPE, raporty, procedury bezpieczeństwa,
 • podpowiedzi, opinie, sugestie wybitnych ekspertów, które pomogą Państwu rozwiązać problemy dzieci – nawet te z pozoru bez wyjścia,
 • specjalną rubrykę: Praca z uczniem ze SPE, dzięki której zarówno pedagog, jak i wychowawca będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i skorzystać ze sprawdzonych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Image

http://www.glospedagogiczny.pl/

7. Magazyn Trenera : technika, taktyka, trening kondycyjny i mentalny - miesięcznik - Wydawnictwo Forum

Miesięcznik pozwala m.in.:

 • wdrożyć elementy treningu mentalnego do szkolenia sportowego tak, aby rozpoznać potrzeby i oczekiwania oraz skutecznie motywować każdego zawodnika, budować autorytet, wzajemne zaufanie i ducha zespołu w drużynie,
 • przeprowadzić atrakcyjny dla zawodników trening sprawnościowy, techniczny, taktyczny i mentalny za pomocą innowacyjnych metod, form i środków treningowych,
 • rozwijać siłę, szybkość, wytrzymałość i koordynację zawodników z wykorzystaniem nowoczesnych ćwiczeń, w zależności od poziomu sprawności ogólnej, wieku i etapu szkolenia,
 • zaplanować oraz zorganizować nabór do grupy sportowej z uwzględnieniem czynników warunkujących poziom sportowy i indywidualnych predyspozycji zawodników,
 • stworzyć plany żywieniowe poprawiające nawodnienie organizmu i redukujące tkankę tłuszczową oraz wykorzystać tę wiedzę do zmiany niekorzystnych nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży.

Image

http://www.magazyntrenera.pl/

8. Niebieska Linia – dwumiesięcznik - wydawany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Jest jedynym na polskim rynku periodykiem poświęconym psychologicznym i prawnym zagadnieniom związanym z przemocą interpersonalną, w tym: w rodzinie, szkole, grupach rówieśniczych, relacjach partnerskich, wobec dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych.
Na łamach "Niebieskiej Linii" znajdziemy:

 • opisy metod pracy z osobami doznającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc, osobami pokrzywdzonymi innymi przestępstwami;
 • przykłady dobrych praktyk związanych z lokalnymi programami przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy;
 • komentarze do różnych aktów prawnych przydatnych w obszarze pracy z rodzinami, ofiarami i sprawcami przemocy;
 • opisy procedur, standardów i zasad obowiązujących w tym obszarze pomocy;
 • artykuły pomagające lepiej rozumieć zjawiska psychologiczne towarzyszące przemocy - zaburzenia zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego zarówno dorosłych jak dzieci i młodzieży;
 • informacje o szkoleniach, konferencjach i seminariach poświęconych doskonaleniu umiejętności pracy z osobami pokrzywdzonymi i sprawcami przemocy.

Image

http://www.pismo.niebieskalinia.pl/index.php?dzial=pismo

9. Terapia: uzależnienia i współuzależnienia - dwumiesięcznik

Głównym celem pisma jest wspomaganie rozwoju zawodowego psychoterapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków oraz innych uzależnień.
Adresatami są: profesjonaliści zajmujący się leczeniem uzależnień, lekarze i pielęgniarki, animatorzy lokalnych systemów rozwiązywania problemów alkoholowych, politycy, służby społeczne, władze samorządowe, studenci nauk społecznych i medycyny.

Image

http://www.terapia.rubikon.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=48

 

 

 

Janusz Korczak - kalendarium
Napisał Edyta Dobek   
Janusz Korczak - kalendarium

1878? albo 1879 r.-  22 lipca  – w spolonizowanej rodzinie żydowskiej urodził się Janusz Korczak. Dokładny rok urodzin nie jest znany. Prawdziwe nazwisko Korczaka brzmi : Henryk Goldszmit.                         

1896  - 26 kwietnia – umiera ojciec Janusza Korczaka.  Korczak wówczas uczeń V klasy gimnazjum zaczyna udzielać korepetycji. Jest zmuszony troszczyć się o utrzymanie  matki, siostry i siebie.

1896 – pisze pierwszą humoreskę pt. „Węzeł gordyjski”; w utworze przypomina rodzicom o obowiązkach wychowawczych wobec dzieci.

1898 – uzyskuje maturę i rozpoczyna studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego.

1898 – wyjeżdża  do Szwajcarii. Korczaka pasjonuje Pestalozzi i jego system wychowawczy.

1899 – podejmuje pracę społeczną w Towarzystwie Czytelni Bezpłatnych i Towarzystwie Kolonii Letnich.

1899  - grudzień -  zostaje aresztowany za działalność w czytelniach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.

1900 – w publikuje felietony w tygodniku humorystyczno-satyrycznym pt.”Kolce” .

1901 – ukazuje się powieść „Dzieci ulicy”.

1904 – rozpoczyna pracę w szpitalu dziecięcym im. Bersonów i Baumanów przy ul. Śliskiej w Warszawie (do 1912 r.).

1904 -1905 – publikuje  felietony w czasopiśmie „Głos”. Na łamach „Głos” ukazuje się powieść w odcinkach „Dziecko salonu”.

1905 – kończy studia medyczne.

1905 -  ukazuje  się wybór felietonów publikowanych w Kolcach pt.„ Koszałki Opałki”.

1906 – zaczyna współpracę z „Przeglądem Społecznym”.  Publikuje tam „Feralny tydzień”, „Szkołę życia” (1907).

1906 – ukazuje się powieść „Dziecko salonu”.

1907-1908– podróżuje do  Berlina, Paryża. Londynu. Zdobywa wiedzę medyczną, ale również poznaje szkolnictwo i placówki opieki nad dziećmi.

1910 -  ukazuje się książka  „Mośki, Joski i Srule”. Jest to  rezultat obserwacji i zdobytych doświadczeń z wyjazdu wakacyjnego w roli wychowawcy.

1911 –ukazuje się  książka „Józki, Jaśki i Franki”.

1912 – Korczak opuszcza szpital Baumanów i obejmuje kierownictwo Domu Sierot.

1913 – ukazuje się książka pt. „Sława”.

1914 – Korczak zostaje powołany do wojska jako lekarz, ordynator lazaretu  dywizyjnego
 Pracuje jako lekarz wojskowy najpierw w Łodzi potem w Warszawie w szpitalu epidemicznym.

1914 - opublikowane zostają utwory „Bobo”, „Spowiedź motyla” i „Feralny tydzień”.
 
1914-1918 - pełni funkcję młodszego ordynatora  szpitala dywizyjnego na froncie ukraińskim. Następnie zostaje odwołany do pracy lekarskiej w przytułkach dla dzieci ukraińskich pod Kijowem. Pracuje  krótko w domu wychowawczym dla chłopców polskich w Kijowie, który prowadziła Maryna Rogowska-Falska.

1918 – wraca do kraju do  Domu Sierot.

1919 – nawiązuje współpracę z Maryną Falską prowadzącą Nasz Dom. Na początku w Pruszkowie, a od 1928 r. w nowym budynku na Bielanach. Współpraca z Maryną Falską trwa do 1936 r.

1923 – ukazuje się „Król Maciuś Pierwszy” i „Król Maciuś na wyspie  bezludnej”.

1924 – ukazuje się powieść dla młodzieży „Bankructwo małego Dżeka”.

1926 – inicjuje  pierwsze pismo redagowane w większości przez dzieci - "Mały Przegląd". Czasopismo prowadzi do 1930 r.

1931 – 1 października – premiera na deskach teatru sztuki Janusza Korczaka pt. Senat szaleńców”.

1934 i 1936  - odwiedza Palestynę. Zastanawia się nad emigracją do tego kraju.

1936 – rozstanie z Polskim Radiem, gdzie wygłaszał różne pogadanki pod pseudonimem Stary Doktor.

1935 – ukazuje się  „Kajtuś Czarodziej”.

1937  - otrzymuje odznaczenie Złotego Wawrzynu Akademickiego Polskiej Akademii Literatury.

1938 – ukazują się  „Uparty chłopiec” i „Ludzie są dobrzy”

1939 – ukazuję się „Trzy wyprawy Herszka”.

1940 – Korczak organizuje ostatni wyjazd wakacyjny dzieci z sierocińca.

1940  - 2 października  - Dom Sierot zostaje przeniesiony do getta na ulicę Chłodną 33. W czasie przenoszenia Domu Sierot Korczak zostaje aresztowany. Uwięziono go na Pawiaku i po kilku miesiącach zwolniono za kaucją.

1942 - 5 lub 6 sierpnia  - Janusz Korczak zostaje wywieziony w wagonie bydlęcym wraz z wychowankami i współpracownikami  z getta do obozu zagłady w Treblince. Dobrowolnie towarzyszył dzieciom w drodze na śmierć w komorze gazowej.

Jaworski Marek : Janusz Korczak. Warszawa, 1977.
 
Najważniejsze utwory Janusza Korczaka
Napisał Edyta Dobek   
NAJWAŻNIEJSZE UTWORY  JANUSZA KORCZAKA

Którędy? dramat, 1899 (nie publikowany)
Dzieci ulicy, 1901
Koszałki opałki, 1905
Dziecko salonu, 1906
Mośki, Joski i Srule, 1910
Józki, Jaśki i Franki, 1911
Sława, 1913
Bobo, Spowiedź motyla, Feralny tydzień, 1914
Momenty wychowawcze, 1919
Jak kochać dziecko. Cz. I: Dziecko w rodzinie, 1919
Jak kochać dzieci. Cz. I, II, III, 1920
O gazetce szkolnej, 1921
Sam na sam z Bogiem (Modlitwy ludzi, którzy się nie modlą), 1922
Król Maciuś Pierwszy, 1923
Król Maciuś na wyspie bezludnej, 1923
Bankructwo małego Dżeka, 1924
Bezwstydnie krótkie, 1926
Kiedy znów będę mały, 1926
Prawo dziecka do szacunku, 1929
Prawidła życia, 1930
Senat szaleńców, dramat, 1931
Kajtuś Czarodziej, 1935
Uparty chłopiec, 1938
Ludzie są dobrzy, 1938
Refleksje, 1938
Trzy wyprawy Herszka, 1939
Pedagogika żartobliwa, 1939
Pamiętnik,  1942   (opublikowany przez  Igora Newerlego  w: Wybór pism, t. IV, Warszawa 1958)

Jaworski Marek : Janusz Korczak. Warszawa, 1977, s. 206

„Utwory literackie Korczaka charakteryzuje najczęściej albo autobiografizm, albo wręcz reporterskie, oparte na dosłownej obserwacji potraktowanie tematu. Zgadza się to z najogólniejszymi umotywowaniami tego pisarstwa, za które można przyjąć dążność do przedstawienia dróg i prawideł pozyskiwania doświadczeń życiowych. Doświadczeń pozytywnych, doświadczeń negatywnych. Prawdziwych. Prawda bowiem była dla autora „Dziecka salonu” najważniejszym kryterium moralnym. A nie ma osobnych prawd dla dzieci, a osobnych dla dorosłych. Prawda jest jedna, niepodzielna – dla wszystkich”.


 Jaworski Marek : Janusz Korczak. Warszawa, 1977, s. 106-107.

 

Serwis prasowy 2/2012
Napisał Edyta Dobek   
SERWIS PRASOWY 2/2012
W bieżącym numerze „Serwisu Prasowego” zostaną zaprezentowane nowe tytuły prasowe zaprenumerowane w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.
„Magazyn Trenera : technika, taktyka, trening kondycyjny i mentalny” jest miesięcznikiem wydawanym przez poznańskie Wydawnictwo Forum. Na stronach Wydawnictwa czytamy: ”Sport idzie do przodu. O tym, czy to Państwa zawodnik pierwszy minie linię mety, decyduje nie tylko jego talent, kondycja, przygotowanie techniczne i taktyczne, ale także koncentracja, motywacja do zwycięstwa i wiara we własne możliwości. Losy tej walki są w Państwa rękach. […] Najwyższa pora to zmienić. Dlatego też, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, we współpracy z gronem uznanych trenerów, psychologów i lekarzy medycyny sportowej przygotowaliśmy pierwsze na rynku czasopismo, w którym nowoczesna wiedza łączy się z praktycznym językiem sportu”1.
W numerze 2/2012 „Magazynu Trenera” Marcin Kochanowski przybliża nam zagadnienie związane z mechanizmami rządzącymi zespołem sportowym 2.W artykule analizuje funkcjonowanie człowieka w różnych grupach społecznych, konformizm i nonkonformizm. Autor wymienia i charakteryzuje role społeczne występujące w grupie sportowej : lidera, duszy towarzystwa, drugich skrzypiec, kozła ofiarnego, pesymisty/buntownika i szarej myszki.
Jakub Chycki prezentuje usystematyzowane informacje o metodzie HIT – High Intensity Training, czyli treningu siły wysokiej intensywności 3. Fundamentem dla efektywności tej metody jest tak zwany „model perfekcyjnego powtórzenia”. Autor wymienia zasady perfekcyjnych powtórzeń oraz proponuje zestaw ćwiczeń w treningu wdrożeniowym.
Dietetyk sportowy Natalia Gawrylczyk-Zielińska wyjaśnia jakie błędy żywieniowe najczęściej są popełniane przez sportowców . Autorka proponuje również postępowanie redukujące te błędy.
Miesięcznik „Głos Pedagogiczny” również ukazuje się w Wydawnictwie Forum. W prezentacji na stronie internetowej Wydawnictwa czytamy :” Czasopismo umożliwia:
 
 • wywiązanie się z nowych wymagań w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • skuteczną pracę i rozmowę z trudnymi dziećmi i młodzieżą oraz właściwe dobranie metod pracy wychowawczej w zależności od problemów i osobowości ucznia,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole poprzez ciekawe inicjatywy wychowawcze, programy profilaktyczne czy zaangażowanie rodziców.
 
Czasopismo w szczególności zawiera:
 
 • komplet dokumentów wymaganych przez KO, w tym m.in.: programy pracy wychowawczej, karty indywidualnych potrzeb ucznia, plany działań wspierających dla ucznia ze SPE, raporty, procedury bezpieczeństwa,
 • podpowiedzi, opinie, sugestie wybitnych ekspertów, które pomogą Państwu rozwiązać problemy dzieci – nawet te z pozoru bez wyjścia,
 • specjalną rubrykę: Praca z uczniem ze SPE, dzięki której zarówno pedagog, jak i wychowawca będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i skorzystać ze sprawdzonych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”5.

 • W numerze 3/2012 Małgorzata Łoskot przedstawia propozycje mediacji i interwencji w sytuacjach kryzysowych6. Autorka wyjaśnia na czym polega mediacja oraz jakie zasady powinny być przestrzegane w działaniach mediacyjnych. Pozostawienie konfliktu bez rozwiązania powoduje ich eskalację. Małgorzata Łoskot stwierdza, że „ szkoły powinny włączyć „zielone światło” dla mediacji i interwencji prowadzonych profesjonalnie”7.
  Natalia i Krzysztof Minge proponują scenariusze lekcji z edukacji zdrowotnej8. Tematy lekcji: 1. Sen lekarstwem na lepsze stopnie; 2. O sposobach radzenia sobie ze stresem; 3. Niewolnicy kolorowego pudełka- o tym, dlaczego warto ograniczyć telewizję. Scenariusze przeznaczone są do realizacji w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  Równie interesujące są artykuły Małgorzaty Łuby na temat pracy z uczniem upokorzonym przez nauczyciela czy Magdaleny Żyły o pracy z uczniem z mutyzmem wybiórczym 9
   

  1 MT. Magazyn Trenera [on-line]. [Dostęp 2 kwietnia 2012 r.] Dostępny w Internecie : http://www.magazyntrenera.pl/
  2 Kochanowski M.: Zespoły sportowe : mechanizmy rządzące grupą. Magazyn Trenera. – 2012, nr 2, s. 5-9
  3 Chycki J.: HIT czyli trening siły pod kontrolą. Magazyn Trenera. – 2012, nr 2, s. 20-23
  4 Gawrylczyk-Zielińska Natalia : Błędy żywieniowe najczęściej popełniane przez sportowców. Jak im zaradzić? . Magazyn Trenera. – 2012, nr 2, s. 24-27
  5 Głos Pedagogiczny [on-line]. [Dostęp 2 kwietnia 2012 r.] Dostępny w Internecie : http://www.glospedagogiczny.pl/
  6 Łoskot M.: Sztuka zarządzania konfliktami. Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 3, s. 4-7
  7 Tamże, s. 7
  8 Minge N., Minge K.: W zdrowym ciele zdrowy duch. Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 3, s. 18-21
  9 Łuba M.: Nierównowaga sił – praca z uczniem upokorzonym przez nauczyciela. Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 3, s. 54-56; Żyła M.: odblokować mówienie – praca z uczniem z mutyzmem wybiórczym. Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 3, s. 14-17
   
Spotkanie z Panem Adamem Wołoszem
Napisał Edyta Lachowska   
Image
W związku z obchodami jubileuszu 60-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce (1952-2012),
3 kwietnia 2012 roku w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej odbyło się
spotkanie inspiracyjne młodych miłośników fotografii z p. Adamem Wołoszem
- Prezesem Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego.

Na spotkaniu młodzież utrwaliła dotychczasową wiedzę na temat tajników fotografii,
czerpała z doświadczeń pana Wołosza i korzystała z podpowiedzi. Następnie młodzi artyści fotografii
ruszyli na poszukiwanie inspiracji wśród bibliotecznych regałów i tworzyli bardzo ciekawe zdjęcia.

Sfotografowane przez nich zakątki Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce będzie można już niedługo
podziwiać na wystawie w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej pod hasłem:
Zakątki Biblioteki Pedagogicznej w młodzieżowym obiektywie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania!

 

 

 

<< Start < Poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 649 - 657 z 1067
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce