Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 27 luty 2015
 
Konkurs "Twórczość ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dziecka"
Napisał Małgorzata Liszewska   

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
„Twórczość ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dziecka”


W 2015 roku przypada stulecie urodzin ks. Jana Twardowskiego.
Rocznica stanowi okazję do oddania hołdu wybitnemu poecie. 
Sejmik Województwa Mazowieckiego, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku poety, ogłosił rok 2015 Rokiem ks. Jana Twardowskiego na Mazowszu.

Regulamin konkursu
 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce.
 2. Cele konkursu:
  • upamiętnienie 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego,
  • zachęcenie do czytania oraz poznawania poezji i prozy poety,  
  • rozwijanie zainteresowań literackich dzieci,  
  • rozwijanie inwencji twórczej i wrażliwości plastycznej dzieci,  
  • promocja uczniów uzdolnionych plastycznie.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.
 4. Każdy z autorów jest zobowiązany do wykonania pracy w formacie A3 przedstawiającej ilustrację do wybranego utworu poetyckiego lub prozatorskiego autorstwa ks. Jana Twardowskiego.
 5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (kredki, farby…).
 6. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć podpisaną na odwrocie pracę plastyczną (imię  i nazwisko, klasa, szkoła, tytuł zilustrowanego utworu ks. Jana Twardowskiego) oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularz  i wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce - www.bp.ostroleka.pl
 7. Szkoła jest zobowiązana do dokonania wewnętrznej selekcji i przesłania najlepszych prac – maksymalnie po 3 z każdego rocznika (tzn. 3 prace z klas I, 3 prace z klas II…,
  czyli  nie więcej niż 9 prac z każdej kategorii wiekowej).
 8. Prace wraz z formularzem (połączone spinaczem) należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce do dnia 27 lutego 2015 roku (piątek). Nasz adres: Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 38,  07-410 Ostrołęka. Telefon kontaktowy: (29) 764-21-29 wew. 28.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wysłania tylko jednego zgłoszenia konkursowego.
 10. Dostarczone prace nie będą zwracane – przechodzą one na własność Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce (organizatora konkursu).
 11. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Będą brane pod uwagę: zgodność z tematem, oryginalność prac, atrakcyjność wizualna, estetyka wykonania.
 12. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VI.
 13. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.
 14. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, które odbędzie się 5 marca 2015 roku (czwartek) w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.
 15. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do pracy. Oznacza także akceptację warunków konkursu i jego regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury. Oznacza również zgodę na publikację materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu.
 16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez organizatora jego danych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych.
 17. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem organizatorowi prawa do zamieszczania zdjęć na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej
  w Ostrołęce oraz prezentowania ich na wystawach, w materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych opisujących działalność Biblioteki Pedagogicznej, które mogą być zamieszczone w gazetach i czasopismach.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 19. W przypadku osób niepełnoletnich wszelkie oświadczenia woli składa osoba uprawniona do jego reprezentowania.

Karta zgłoszenia.pdf

 

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce